Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020

- Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

- Śródroczna rada klasyfikacyjna -

- Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I - szym semestrze -

. - Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - tych -

- Roczna rada klasyfikacyjna -

- Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019 -WYSZUKAJ NA STRONIE