https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/...

Informacje na temat organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego dostępne są:

  • Biblioteka szkolna
  • Tablica informacyjna na I piętrze szkoły
  • www.oke.gda.pl

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2023

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023

Egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony według nowych zasad.

  • Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010-2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym (od 2025 roku).
  • Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
  • Nowe uprawnienia nabywają osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe na poziomie technika (dyplomy, świadectwa, certyfikaty). Osoby posiadające takie dokumenty nie muszą przystąpić i zdać egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  • Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą mogli (od 2024 r.) przystąpić również absolwenci branżowej szkoły II stopnia.

Informator

Czas trwania

Przedmiot

Arkusz

Czas trwania (w min.)

Język polski

matematyka

Poziom podstawowy

170

Poziom rozszerzony

180

Języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

Biologia

Chemia

Filozofia

Fizyka

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Wos

Poziom rozszerzony

180

Informatyka

Część I

60

Część II

150

Harmonogram

MATURA maj 2023

Termin

Godzina 9.00

Godzina 14.00

04.05.2023 r.

Język polski PP

-

05.05.2023 r.

Język angielski PP

Pozostałe języki PP

08.05.2023 r.

Matematyka PP

Język kaszubski PR

09.05.2023 r.

Język angielski PR

Filozofia PR

10.05.2023 r.

WOS PR

Język niemiecki PR

11.05.2023 r.

Biologia PR

Język rosyjski PR

12.05.2023 r.

Matematyka PR

Język francuski PR

15.05.2023 r.

Chemia PR

Historia muzyki PR

16.05.2023 r.

Geografia PR

-

17.05.2023 r.

Język polski PR

-

18.05.2023 r.

Historia PR

Język włoski PR

19.05.2023 r.

Fizyka PR

Historia sztuki PR

22.05.2023 r.

Informatyka PR

Język hiszpański PR


Przybory pomocnicze