Egzamin maturalny w roku 2022

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/...

Egzamin maturalny w maju 2022 roku przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku 2 do rozporządzenia MEiN z dnia 16 grudnia 2020 roku.

Język polski - aneks matura 2021

Matematyka - aneks matura 2021

Język angielski - - aneks matura 2021

Informacje na temat organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego dostępne są:

  • Biblioteka szkolna
  • Tablica informacyjna na I piętrze szkoły
  • www.oke.gda.pl

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2022


Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023

Egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony według nowych zasad.

  • Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010-2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym (od 2025 roku).
  • Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
  • Nowe uprawnienia nabywają osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe na poziomie technika (dyplomy, świadectwa, certyfikaty). Osoby posiadające takie dokumenty nie muszą przystąpić i zdać egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  • Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą mogli (od 2024 r.) przystąpić również absolwenci branżowej szkoły II stopnia.

Informator

Czas trwania

Przedmiot

Arkusz

Czas trwania (w min.)

Język polski

matematyka

Poziom podstawowy

170

Poziom rozszerzony

180

Języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

Biologia

Chemia

Filozofia

Fizyka

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Wos

Poziom rozszerzony

180

Informatyka

Część I

60

Część II

150

Harmonogram

MATURA 2022

Termin

Godzina 9.00

Godzina 14.00

04.05.2022

Język polski PP

-

05.05.2022

Matematyka PP

-

06.05.2022

Język angielski PP

Język francuski PP

Język niemiecki PP-

09.05.2022

Język angielski PR

-

10.05.2022

Język polski PR

Język francuski PR

11.05.2022

Matematyka PR


12.05.2022

Biologia PR


13.05.2022

WOS PR

Język niemiecki PR

16.05.2022

Chemia PR


17.05.2022

Historia PR

-

18.05.2021

Geografia PR

-

Przybory pomocnicze