Oferta edukacyjna


TECHNIKUM GASTRONOMICZNE - 4 letnie

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

wyodrębnione kwalifikacje:

K.1 Sporządzanie potraw i napojów - egzamin zawodowyodbywa się pod koniec klasy trzeciej.

K.2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych-egzamin zawodowy odbywa się w czerwcu w ostatnim roku nauki.


Technik żywienia i usługgastronomicznych stworzony jest dla ludzi lubiących przygodęze sztuką kulinarną, myślących o zdrowym odżywianiu i przedsiębiorczych. Kandydacipowinni legitymować się dobrym stanem zdrowia, umiejętnością pracy w zespoleoraz dobrym wyczuciem smaku i estetyki. Mile widziana jest również bogatawyobraźnia i pomysłowość . W dzisiejszym czasach praca kucharza nie polega jużtylko na gotowaniu, ale na eksperymentowaniu, łączeniu ze sobą różnych smaków i nadawaniu nowej wizji klasycznymprzepisom.

Zawód ten kształtuje umiejętności związane z:

 • planowaniem i organizacją żywienia w zakładachżywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego,
 • sporządzaniem potraw zgodnie z zasadamiracjonalnego żywienia i estetycznym ichpodaniem,
 • prawidłową obsługą konsumenta,
 • stosowaniem nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalnościgastronomicznej,
 • fachową i kompleksowa obsługą zleceniodawcy, organizowaniem przyjęć, projektowaniem iaranżowaniem wnętrza sal konsumenckich..

Zdobycie tytułu technika żywienia i usługgastronomicznych umożliwia wykonywanie pracy kucharza, dietetyka,technologa żywienia w zakładach gastronomicznych. Umożliwia również pracę na stanowiskachkierowniczych w gastronomii i hotelach oraz promach.

W okresie czterech lat nauki w szkole uczniowie zdobywają wiedzę znastępujących przedmiotów zawodowych: bezpieczeństwo i higiena pracy, technikapracy biurowej, podstawy działalności gastronomicznej, język francuski lub niemieckizawodowy, wyposażenie techniczne, technologia gastronomiczna, zasady żywienia, obsługakonsumenta, pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi konsumenta, pracowniaplanowania żywienia i produkcji gastronomicznej, praktyka zawodowa.
Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami technologicznymi i warsztatamiszkolnymi oraz zapewnia odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych hotelachTrójmiasta, m.in.:

 • Orbis S.A. Hotel Mercure Hevlius w Gdańsku
 • Orbis S.A. Novotel Marina w Gdańsku
 • Scandic w Gdańsku
 • Hilton w Gdańsku
 • Radisson Blu w Gdańsku
 • Hotel Hanza w Gdańsku
 • Orbis S.A. Hotel Grand w Sopocie
 • Rezydent w Sopocie
 • Hotel Haffner w Sopocie
 • Mercure w Gdyni
 • Hotton w Gdyni
 • Hotel Nadmorski w Gdyni
 • Blick w Gdyni


Zapewniamy także profesjonalną kadrę dydaktyczno-wychowawczą. Uczniowie naszejszkoły mają możliwość uzyskania uprawnień animatora czasu wolnego.
Na terenie szkoły funkcjonuje szkolny bufet z salą konsumpcyjną oferującysmaczne zestawy obiadowe, wyroby garmażeryjne i cukiernicze własnej produkcji.

Zapewniamy:

 • miłą atmosferę,
 • szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu
 • bezpieczeństwo.

Przyjdź do nas, nie pożałujesz. Do zobaczenia.

SZKOŁA BRANŻOWA i STOPNIA NR 5zawód: kucharz

wyodrębniona kwalifikacja:

K.1 Sporządzaniepotraw i napojów - egzamin zawodowy odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Kandydaci powinni legitymować się dobrym stanem zdrowia, umiejętnościąpracy w zespole oraz dobrym wyczuciem smaku i estetyki. W dzisiejszym czasach praca kucharza nie polega już tylko nagotowaniu, ale na eksperymentowaniu, łączeniu ze sobą smaków i nadawaniu nowychwymiarów klasycznym przepisom. Dla tegou kandydata cenione są bogata wyobraźnia i pomysłowość, które umożliwiają wymyślanie i tworzenie nowych potraw, ich modyfikowanie, jakrównież nowatorskie dekorowanie.


W okresie trzech lat nauki w szkole uczniowiezdobywają wiedzę z następujących przedmiotów zawodowych : bezpieczeństwoi higiena pracy, język angielski zawodowy, technika pracy biurowej, wyposażenietechniczne, podstawy działalności gastronomicznej, technologia gastronomiczna, pracowniagastronomiczna, zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczneodbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonym warsztacie szkolnym oraz upotencjalnych pracodawców (zakłady gastronomiczne i hotele). Szkoła posiada również bardzo dobrze wyposażone pracownie technologiczne.

Naszabsolwent przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)przechowywania żywności;

2)sporządzania potraw i napojów;

3)wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Miejscami pracy dla kucharza mogą być: restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia,stołówki, ośrodki wypoczynkowe. Można także zająć się działalnością cateringowąi obsługiwać prywatne imprezy.

Zapewniamy:

 • miłą atmosferę,
 • atrakcyjny zawód,
 • bezpieczeństwo.

Przyjdźdo nas, nie pożałujesz. Do zobaczenia.


TECHNIKUM HOTELARSKIE - 4 letnie


Zawód: technik hotelarstwa


wyodrębnione kwalifikacje

K.1 Planowanie i realizacja usług w recepcji- egzamin zawodowy odbywa się po pierwszym semestrze w klasie trzeciej.

K.2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- egzamin zawodowy odbywa się w czerwcu w ostatnim roku nauki.


Technik hotelarstwa - daje możliwość pracy na wszystkich stanowiskach łącznie ze stanowiskami kierowniczymi w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, bazach promowych, lotnictwie
Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrymi wynikami w nauce, dobrym stanem zdrowia oraz zdolnościami do nawiązywania kontaktów z ludźmi.
W okresie czterech lat nauki w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, historia, chemia, geografia, dwa języki obce, religia/etyka, wiedza o kulturze, fizyka i astronomia, biologia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, organizacja pracy w hotelarstwie, technika pracy biurowej, obsługa informatyczna w hotelarstwie, podstawy rachunkowości i finansów, marketing w hotelarstwie, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.


Zawód: technik obsługi turystycznej


wyodrębnione kwalifikacje:

K.1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych- egzamin zawodowy odbywa się po pierwszym semestrze w klasie trzeciej

K.2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych - egzamin zawodowy odbywa się w czerwcu w ostatnim roku nauki

Technik obsługi turystycznej to zawód, który nauczy Cię prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych; przygotuje Cię do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, organizacjach branżowych,stowarzyszeniach, obiektach noclegowych, na bazach promowych i lotniczych. Szkołazapewni Ci praktyki zawodowe orazzajęcia praktyczne w najlepszych hotelach i biurach podróży Trójmiasta oraz napromach Unity Line.Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w najlepszych hotelach Trójmiasta, m.in.:


· Orbis S.A. Hotel Mercure Hevlius w Gdańsku
· Orbis S.A. Novotel Marina w Gdańsku
· Scandic w Gdańsku
· Hilton w Gdańsku
· Radisson Blu w Gdańsku
· Hotel Hanza w Gdańsku
· Orbis S.A. Hotel Grand w Sopocie
· Rezydent w Sopocie
· Hotel Haffner w Sopocie
· Orbis S.A. Hotel Gdynia w Gdyni
· Hotton w Gdyni
· Hotel Nadmorski w Gdyni
· Blick w Gdyni
· Hotel Faltom w Rumii
· Hotel Dwór Oliwski w Gdańsku


Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uzyskania uprawnień animatora czasu wolnego.
Szkoła zapewnia profesjonalną kadrę dydaktyczno-wychowawczą. Dysponuje również bardzo dobrze wyposażoną pracownią komputerową
Na terenie szkoły funkcjonuje szkolny bufet z salą konsumpcyjną oferujący smaczne zestawy obiadowe, wyroby garmażeryjne i cukiernicze przygotowane przez uczniów szkoły.

Zapewniamy:

- miłą atmosferę,
- szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu,

- bezpieczeństwo.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Informacje ogólne

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

- INFORMACJE OGÓLNE

KKZ - to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Kursy są elastyczną i wygodną formą zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Adresowane są do osób dorosłych posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum, zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji oraz uzyskaniem tytuł technika.

Oferta kierowana jest do osób, które myślą o:

 • podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
 • zdobyciu nowego zawodu
 • zmianie pracy
 • otworzeniu własnej działalności gospodarczej

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Kształcenie prowadzone jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN kształcenia w zawodach. Po zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dokument ten upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy organizowane są przez okręgowe komisje egzaminacyjne, ale odbywają się w szkole. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza, technikum, liceum);
 • podanie (pobrane w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły) ;
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawionego przez lekarza medycyny pracy ( w tym badania sanitarno-epidemiologiczne).

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

organizowane przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

KKZ - T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodach:

· kucharz; symbol 51200

· technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404

INFORMACJA O KWALIFIKACJI T.6

Słuchacz kursu jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole. Miejscem pracy są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego.


Ilość godzin- 782 w tym 80 godz. praktyki w zakładach gastronomicznych.

Regulamin KKZ