Krótki rys historyczny ZSHG


Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych szczyci się bogatą, prawie 85-letnią tradycją. Powstanie szkoły jest ściśle związane z historią Gdyni - dynamicznie rozwijającego się ośrodka portowego, w którym szybko zaznaczyło się duże zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry do pracy w licznych pensjonatach, hotelach i restauracjach. Dlatego też w 1934 roku otwarta została roczna Żeńska Szkoła Przysposobienia Zawodowego, z siedzibą na ul. Morskiej 79. Głównym zadaniem szkoły było przygotowanie dziewcząt, po szkole powszechnej, do prowadzenia gospodarstwa domowego lub do pracy w ziemiańskich dworkach. W pierwszym roku istnienia szkoły uczyło się w niej 25 dziewcząt z Gdyni i okolicznych wiosek kaszubskich.

Były to skromne początki ciągle rozrastającej, przeobrażającej i rozwijającej się placówki oświatowej. Szkoła, bardzo potrzebna w środowisku, wykazała silną tendencję rozwojową.

W 1936 roku powołano również 2-letnie Liceum Gospodarcze, w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Morskiej 77, mające przygotować wykwalifikowane kadry kierownicze do prowadzenia pensjonatów i obiektów turystycznych. Ze względu na wysokie czesne (76 zł miesięcznie) była to placówka raczej elitarna. Po pierwszym roku nauki jej uczennice odbywały praktyki w nadmorskich pensjonatach oraz w szkole. W 1939, pamiętnym roku wybuchu II wojny światowej, w budynku szkoły znalazł się szpital polowy, w którym rannymi zajmowały się nauczycielki. Potem placówkę przejęli Niemcy, którzy utworzyli w niej własny szpital.

Po wyzwoleniu było oczywiste, że odbudowująca się gospodarka polska potrzebuje nowych kadr gastronomicznych i hotelarskich, dlatego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Sopocie powołało już w 1945 roku roczną Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym w Gdyni. W maju tego roku przyszłe uczennice wraz z nauczycielkami porządkowały budynek szkolny po zniszczeniach wojennych. 1 września, 39 uczennic mogło rozpocząć naukę w 2 klasach. Wszystko trzeba było zaczynać od podstaw, ale mimo wielu trudności, głównie lokalowych, szkoła rozwijała się i powiększała. W 1949 roku powołane zostało Państwowe Gimnazjum i Liceum Hotelarskie w Sopocie z siedzibą przy Wosia Budzisza 4. W 1957 roku powstała Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, a w 1961 - Technikum Gospodarcze. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy pojawiły się nowe specjalności. Gdy w 1965 roku Państwowe Liceum Hotelarskie z Sopotu przeniosło się do Gdyni na ul. Czerwonych Kosynierów 77 (obecna ul. Morska) , istniał tu już duży zespół szkół: 20 oddziałów technikum i 10 oddziałów szkoły zasadniczej - o różnych specjalnościach: technik hotelarz, dietetyczka, steward okrętowy, kucharz, kucharz okrętowy, kucharz garmażer, kelner, gospodarstwo domowe i zbiorowe. W roku szkolnym 1965/66 uczyło się tu 1164 uczniów, w tym wielu spoza Trójmiasta. Do tego, w 1966 roku, doszła 2-letnia Policealna Szkoła Hotelarska, później również 2-letnie Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie.

Szkoła zawsze była wyposażona w odpowiednie pomieszczenia służące nauce zawodu i nauce przedmiotów ogólnokształcących. W 1968 roku była do tego stopnia dobrze zorganizowaną placówką z odpowiednim zapleczem, że mogła stać się miejscem Międzyokręgowego Konkursu Sprawności Uczniów klas III zasadniczych szkół gastronomicznych z województw: gdańskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego.

W 1968 roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych w Gdyni, a w 1978 – Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.

Od początku swego istnienia szkoła współpracowała ze środowiskiem. W latach 60-tych współpraca ta obejmowała Grand Hotel w Sopocie (był on miejscem regularnych lekcji), inne hotele trójmiejskie, ośrodki w Jastrzębiej Górze, Jastarni, Juracie, a także w centrum Polski, statki PLO i PŻM - tam odbywały się praktyki. Ponadto uczniowie mieli okazję odbywać praktyki poza granicami kraju: w byłym NRD, w Bułgarii i na Węgrzech.

W latach 70-tych wdrażane było w Szkole nauczanie szerokoprofilowe. Stopniowo zmieniała się długość cyklu kształcenia i jego profil. Opracowano nowe programy i plany. Zgodnie z tendencjami europejskimi, szkoła odeszła od wąskiej, specjalistycznej edukacji na rzecz ogólnej, wszechstronnej, bardziej przydatnej w zawodzie i w życiu. Ważną rolę w tej edukacji odgrywały języki obce. Taki model kształcenia był bardziej rozwijający i dawał absolwentom więcej możliwości na rynku pracy.

Od 1993 r. szkoła współpracuje z Liceum Jean Monnet w Limoges we Francji, szkole kształcącej w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych. Przez wiele lat grupa naszej młodzieży, zakwalifikowana przez stronę francuską na podstawie testu sprawdzającego znajomość języka, odbywała w Limoges 7-miesięczny staż, kończący się egzaminem i potwierdzony dyplomem. Obecnie, z tej formy wymiany korzystają absolwenci naszej szkoły.
W latach 1994 - 2004 ZSHG współpracowało również z zespołem hoteli IMPNEY Hotels, Droitwich Worcesterskire OBN w Wielkiej Brytanii. Absolwenci techników i Policealnego Studium Hotelarsko-Turystycznego, z biegłą znajomością języka angielskiego, mieli możliwość odbycia tam stażu potwierdzonego certyfikatem.

W ZSHG młodzież żyje nauką, ale nie tylko. Ma do dyspozycji bogatą ofertę propozycji możliwości rozwijania swych zainteresowań i realizowania pasji. Są różnorodne koła zainteresowań, konkursy, olimpiady, imprezy klasowe i ogólnoszkolne, wycieczki, także zagraniczne. Dumę ZSHG stanowią wybitne osiągnięcia tych uczniów, którzy zajmują czołowe miejsca (a tym samym zdobywają indeksy na uczelnie wyższe) w konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich Olimpiadach.
Również dużą wagę przywiązuje się w ZSHG do sportu - zarówno tego uprawianego rekreacyjnie, jak i tego wyczynowego. Absolwentami naszej szkoły są tacy znani sportowcy, jak Mirosława Koy, Władysław Kozakiewicz, Bogumiła Potalej, Bronisław Lewandowski, Andrzej Plutowski.
Uczniowie ZSHG ze swą działalnością wychodzą poza mury szkoły, uczestnicząc w takich akcjach, jak "Sprzątanie świata", zbiórka pieniędzy podczas WOŚP, w czasie której licytuje się w Teatrze Miejskim ciasta przygotowane przez poszczególne klasy, a punktem kulminacyjnym jest licytacja tortu od młodzieży prowadzona przez prezydenta miasta - pana Wojciecha Szczurka.

Tyle historii ZSHG. Ciąg dalszy - tworzy się każdego dnia ...

WYSZUKAJ NA STRONIE