Kalendarium


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

5 września

6 września

2 listopada

2 maja

6 maja

7 maja

8 maja

18 czerwca

5 września

6 września

2 listopada

2 maja

6 maja

8 majaKalendarz roku szkolnego 2018/2019

Lp.

Data

Rodzaj uroczystości

Odpowiedzialni nauczyciele

1

03.09.2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Anna Socha

Marek Borys

2

05.09.2018

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych

3

19.09.2018

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

4

28.09.2018

Rajd klas I-szych

Monika Chruściel - Krajewska

Anna Paczkowska

Katarzyna Thiel - Winkler

5

12.10.2018

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Karolina Kadaj

Agnieszka Lochyńska

Joanna Ryba

6

11.10.2018

Ślubowanie klas I-szych

Anna Socha

Wychowawcy klas I-szych

7

12.11.2018

Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Agnieszka Gancarz

Wojciech Bela

8

21.11.2018

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

9

18.12.2018

Zakończenie I semestru - wystawienie ocen śródrocznych

Nauczyciele ZSHG

10

20.12.2018

Śródroczna rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

11

21.12.2018

Uroczysty apel

Spotkanie wigilijne

Marcin Dera

Piotr Duda

Wychowawcy klas

12

22.12.2018 - 01.01.2019

Zimowa przerwa świąteczna


13


07.01.2019

Etap Okręgowy VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Katarzyna Thiel - Winkler

Karolina Bieszk - Sałańska

1410.01.2019
09.01.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( 3 Tha, 3 Thb, 3 TOT - T.11, T.13)

• etap pisemny

• etap praktyczny

Anna Hopcia

15

04.01.2019

Etap Okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Katarzyna Thiel - Winkler

Ewa Cielemęcka

16

16.01.2019

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I-szym semestrze

Zebrania z rodzicami

Nauczyciele ZSHG

Wychowawcy klas

17

24.01.2019

Spotkanie z najlepszymi uczniami

Apel podsumowujący pracę szkoły w I-szym semestrze

Anna Hopcia

Katarzyna Thiel - Winkler

Beata Herman

18

08.02.2019
Studniówka klas IV - tych Wychowawcy klas IV-tych

19

11.02.2019 - 24.02.2019

Ferie zimowe


20

13.03.2019

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

21

21.03.2019

Dzień Szkoły

Nauczyciele ZSHG

22

18.04.2019 - 24.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna


23

15.04.2019

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych (do godziny 12.00)

Nauczyciele ZSHG

24

16.04.2019

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

Nauczyciele ZSHG

25

29.04.2019

Apel z okazji Rocznicy Konstytucji 3-go maja

Wojciech Bela

Katarzyna Kostanek

26

26.04.2019

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Nauczyciele ZSHG

27od 06.05.2019
od 09.05.2019

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

• część pisemna

• część ustna

Katarzyna Thiel - Winkler

28

15.05.2019

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

29
06.2019
06.2019


06.2019
06..2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( 4 Tha, 4 Thb, 4 Tga, 4 Tgb, 4 Tgc - T.12, T.15)

• etap pisemny

• etap praktyczny

(3 Tg, 3 ZSZ -T.6)

• etap pisemny

• etap praktyczny

Anna Hopcia

30

13.06.2019

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczyciele ZSHG

31

14.06.2019

Rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

32

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Marek Borys

33

27.06.2019

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciele ZSHG

34

22.06 - 31.08.2019

Ferie letnie


35

08.2019

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

Nauczyciele ZSHG