Ewaluacja wewnętrzna

RAPORT EWALUACYJNY

OBSZAR – ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONALNO- SPOŁECZNYCH (KPS) ZSHG

I.WPROWADZENIE

Przedmiotem ewaluacji było rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych u uczniów Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni. Celowość kształtowania kompetencji personalnych
i społecznych u uczniów związana jest z realizacją podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Ewaluacja przeprowadzona była w okresie: kwiecień – maj 2014r.

Proces ewaluacyjny przebiegał następująco:

- powołano zespół ewaluacyjny;

- ustalono harmonogram prac;

- powiadomiono wszystkich zainteresowanych o procesie ewaluacyjnym, jego przedmiocie, celu,

formie;

- przygotowano narzędzia ewaluacji;

- przeprowadzono badania ankietowe;

- opracowano otrzymane wyniki;

- dokonano analizy wyników badania;

- sformułowano wnioski i rekomendacje;

- sporządzono raport ewaluacyjny.

Zespół ewaluacyjny składał się z:

Dyrektor szkoły: mgr Bogusława Flisykowska

Przewodniczący: mgr Ewa Dusza

Koordynator: mgr Andrzej Pawełko

1)Zespół (ZSZ): mgr inż. Barbara Pierzchała, mgr Joanna Błocińska

2)Zespół (TG): mgr inż. Bożena Demytruk, dr Agnieszka Jowsa

3)Zespół (TH): mgr Barbara Czepeczek, mgr Anna Miotke

II. CELE EWALUACJI

Celem ewaluacji było sprawdzenie stopnia realizacji kształtowania KPS u uczniów, skuteczności podejmowanych działań przez nauczycieli, powszechności udziału nauczycieli w kształtowaniu KPS, trafności doboru form i metod stosowanych w tym celu, a także adekwatności podejmowanych działań do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców.

III. OPIS METOD I NARZĘDZI

W procesie ewaluacji poddano analizie stan udokumentowania procesu planowania i realizacji kształtowania KPS oraz przeprowadzono badanie ankietowe wśród nauczycieli, uczniów i pracodawców.

IV. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ

Badaniem objętych zostało 45 nauczycieli kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego teoretycznego
oraz zawodowego praktycznego uczących w klasach I i II realizujących nową podstawę programową, 83 uczniów klas I i II Technikum Hotelarskiego i Technikum Gastronomicznego, 50 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 9 pracodawców, u których uczniowie ZSHG odbywają praktyki zawodowe.

V. INTERPRETACJA WYN IKÓW

Badanie wykazało, że w ZSHG realizowane jest kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych. Wyniki ankiet nauczycieli świadczą o tym, że wszyscy nauczyciele kształtują KPS uczniów podczas różnych zajęć, co potwierdza również większość uczniów i pracodawców. Wszyscy nauczyciele informują uczniów jakich zachowań się od nich oczekuje, jednak nieliczni uczniowie tego nie potwierdzają. Kryteria ocen z zachowania uwzględniają KPS.

Nauczyciele stosują różnorodne formy i metody w kształtowaniu KPS. Najczęściej w czasie zajęć wykorzystują pracę w parach, pracę w grupach, burzę mózgów, obserwację a także opinie wyrażane przez uczniów, dyskusję na forum. Część uczniów uważa, że praca w grupach realizowana jest rzadko. Większość uczniów nie uczestniczyła w obecnej szkole w żadnym projekcie, a tylko część w jednym lub dwóch.

Nauczyciele wspólnie planują i realizują kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie w ramach spotkań dotyczących przezwyciężania trudności w realizacji KPS, co potwierdzają w badaniu prawie wszyscy nauczyciele. W szkole zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów (takich jak literatura, sprzęt, środki dydaktyczne) przydatnych do realizacji kształtowania kompetencji personalnych i społecznych.

Uczniowie uczestniczą w życiu szkoły i środowiska. Część uczniów uczestniczy w kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych, konkursach, wydarzeniach kulturalnych, wolontariacie i organizacjach szkolnych. Uczniowie mniej aktywni, brak uczestnictwa w życiu szkoły, czy środowiska tłumaczą głównie brakiem czasu (ze względu na trudny dojazd do domu).

Nauczyciele znają potrzeby pracodawców od nośnie kompetencji personalnych i społecznych uczniów. Nauczyciele w większości znają opinie pracodawców o poziomie kompetencji personalnych i społecznych uczniów i absolwentów szkoły.

Nauczyciele rozróżniają wskaźniki zachowań kompetencji personalnych i społecznych dla zawodu, a zwłaszcza nauczyciele kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego.

VI. PODSUMOWANIE

Kompetencje personalne i społeczne, czyli zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań; gotowość do uczenia się przez całe życie; sprawność komunikowania się; umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak i lidera zespołu, są elementem kształcenia uczniów ZSHG. KPSy zawarte są w programach nauczania dla zawodów zgodnie z podstawą programową. Uczniowie są informowani jakich zachowań oczekuje się od nich, nauczyciele dbają o realizację i monitorowanie postępów w realizacji kształcenia kompetencji personalnych i społecznych uczniów.

WNIOSKI:

- Większość nauczycieli ZSHG realizuje kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych;

- Kompetencje personalne i społeczne kształtowane są podczas różnych zajęć;

- Większość nauczycieli wykorzystuje różne metody pracy na lekcji z wykorzystaniem wzajemnego uczenia się uczniów

- Nauczyciele wspólnie planują i realizują kształtowanie kompetencji uczniów,

- Uczniowie uczestniczą w życiu szkoły i środowiska;

- Szkoła przygotowuje uczniów do rynku pracy w zakresie kompetencji personalnych i społecznych;

- Nauczyciele za rzadko organizują pracę w grupach oraz w niewielkim stopniu wykorzystują metodę projektu;

- brak informacji zwrotnej odnośnie stopnia opanowania przez uczniów poszczególnych kompetencji personalnych i społecznych.

REKOMENDACJE:

- Wielokrotnie w czasie roku szkolnego informować uczniów o kompetencjach personalnych i społecznych jakie nauczyciele będą kształtować na swoich zajęciach oraz przekazywać informację zwrotną o stopniu ich realizacji;

- Zróżnicować metody pracy na lekcji, dzięki czemu zajęcia będą atrakcyjne dla ucznia. Zwiększyć nacisk na samodzielną pracę ucznia, wspomaganą przez nauczyciela jak również stosować ćwiczenia dzięki którym będzie można przełożyć teorię na praktykę.

- Częściej stosować metodę projektu oraz zwiększać problemowość nauczania tzn. doceniać rolę zadań problemowych, tak aby uczeń stał się badaczem, który pod kierunkiem nauczyciela odkrywa problemy, formułuje hipotezy i próbuje je uzasadniać;

- Zachęcać uczniów ZSZ do aktywnego uczestniczenia w kołach zainteresowań i kołach

przedmiotowych. Zwiększyć świadomość korzyści wynikających z uczestnictwa w zajęciach

pozalekcyjnych;

- Przeprowadzać grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej ( warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i negocjacji, zajęcia grupowe przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji, zajęcia badające preferencje i predyspozycje zawodowe).

Opracowała

Ewa Dusza