Projekty Unijne

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracujGmina Miasta Gdyni realizuje projekt "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj", współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół objętych projektem, poprzez wsparcie edukacyjne, zawodowe i doradcze.

W ramach projektu organizowane są:

- staże i praktyki zawodowe u pracodawców branżowych (150 godzin), za które młodzież otrzymuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu,

- bezpłatne szkolenia i certyfikowane kursy branżowe (m. in. kurs barmański, baristyczny, sommelierski, rezydenta wycieczek, animatora czasu wolnego, sushi mastera) - dla uczniów, którzy odbyli staż,

- doradztwo edukacyjno - zawodowe,

- wyjazdy studyjne dl pracodawców.

W ZSHG za projekt odpowiedzialny jest Szkolny Opiekun Praktyk - Pani Katarzyna Thiel-Winkler.

Koordynatorem projektu z ramienia Urzędu Miasta jest Pani Ewa Duda.

Informator

Regulamin

Załączniki dostępne u Szkolnego Opiekuna projektu.

UWAGA: Uczniowie podczas odbywania stażu są wyrejestrowani przez UM z ZUS. Po zakończonym stażu Rodzic musi dziecko ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

POWER Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat

Zapraszamy na naszego Facebooka ???? https://www.facebook.com/groups/1385982948444403/?ref=share


Projekt POWER

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat”.

Nauczyciele Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych w Gdyni biorą udział w międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej. Kursy są finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: 1.10.2020 - 30.09.2022

CELE PROJEKTU:

1.Podnoszenie jakości pracy szkoły, kwalifikacji zawodowych nauczycieli, jakości nauczania poprzez szkolenia i job shadowing oraz realizację projektu Erazmus+AkcjaKA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

2.Wprowadzenie skuteczniejszego nauczania języków obcych poprzez nowoczesne innowacyjne metody edukacyjne.

3.Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez dostosowanie form i treści pracy szkoły do europejskich standardów edukacyjnych.

4.Rozwój współpracy europejskiej poprzez wzmocnienie działań międzynarodowych i nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów.

Szkolenia i kursy w ramach projektu:

1.Project management forcross-cultural exchange projects in Europe General English - Włochy

2.Project-based learning forthe Teaching and learning of English and/ or other languages - Hiszpania

3.Spice Up your Teaching Ideas-Language Teaching Methodology in Practice Today - Malta

4. Advanced TFL and CLIL inPractice for Language Teachers - Irlandia

5. The Best Digital Tools for Language Teachers -Włochy

6. Job shadowig – Irlandia

Organizacje partnerskie:

-European TeacherTraining Institut

-Europass TeacherAcademy

- EuroMind Group –iDevelop Department

- TrainingInstitute

- Your International Training


REALIZACJA PROJEKTU:


TYDZIEŃ Z POWEREM


PODSUMOWANIE PROJEKTU
Learning from the past, designing our future

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu

„Learning from the past, designing our future”

Ucząc się z przeszłości, projektując naszą przyszłość.

W tym roku nasza szkoła rozpoczyna współpracę z Turcją w partnerstwie na małą skalę z ramienia Erasmusa.

Czas trwania projektu: 01.03.2022 – 30.05.2023


Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe leży w sercu europejskiego stylu życia, określa kim jesteśmy i wzmacnia naszą przynależność do wspólnej europejskiej rodziny. Naszym celem jest zachęcić młodych ludzi do eksplorowania różnorodnego dziedzictw kulturowego Europy, zarówno materialnego, duchowego i cyfrowego i zastanowić się nad jego znaczeniem i miejscem w naszym życiu. Pragniemy, by uczniowie stali się opiekunami i strażnikami naszego kulturowego dorobku w przyszłości.

Cele:

- nauczyć młodych ludzi jak zrozumieć zainteresowanie i fascynację naturalnym i kulturowym dziedzictwem, zwłaszcza w Europie oraz jak to dziedzictwo kształtuje ich tożsamość i wartości.

- podkreślić znaczenie środowiska jako podstawowego pierwiastka w życiu, poszukiwania wiedzy, wartości i docenienia, bycia świadomym niebezpieczeństw zagrażającym integralności tego środowiska

- używanie otwartego, holistycznego, wieloprzedmiotowego podejścia do zajęć edukacyjnych, za pomocą lokalnych naturalnych i kulturalnych zasobów oraz używanie nowoczesnych metodycznych narzędzi umożliwią integrację nauczania i uczenia kompetencji człowieka XXI wieku w bardziej atrakcyjny i interesujący sposób.

- kontakt z dziedzictwem naturalnym i kulturowym wpłynie na większe poczucie wartości oraz rozwinięcie społecznej i emocjonalnej inteligencji, tym samym zmniejszając ryzyko konfliktów, promując koegzystencję i harmonię, eliminując porażki w nauce.

-promowanie kreatywności i przedsiębiorczości.

Młodzież będzie miała możliwość odkryć różnorodność dziedzictwa kulturowego:

- budynki, zabytki, pomniki, eksponaty, wystawy, archiwa, dzieła sztuki, książki, maszyny, miasta historyczne – materialne dziedzictwo kulturowe

- praktyki, wiedza, doświadczenie, ekspresje kulturowe takie jak festiwale, języki, tradycje słowne, sztuka teatralne, tradycyjne rękodzieło –kulturowe dziedzictwo duchowe

- krajobraz – geograficzne bogactwo regionu gdzie naturalne źródła przedstawiają dowód praktyk i tradycji

- materiały, które powstały w formie cyfrowej – sztuka cyfrowa, animacja, lub które zostały przekształcone w formę cyfrową w celu zachowaniaich ( teksty, obrazy, filmy, nagrania) – kulturowe dziedzictwo cyfrowe

Pragniemy wzmocnić kwestię dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej. Przeprowadzimy badania za pomocą odpowiednich narzędzi cyfrowych , aby dostrzec cyfrowe przemiany i pielęgnować partnerstwo w kierunku innowacji. Nasza praca przyczyni się do budowania otwartego, kreatywnego i swobodnie poruszającego się w cyfrowym świecie młodego człowieka.

Kulturowe dziedzictwo jest również sposobem na wprowadzenie tematu historii w angażujący i ciekawy sposób, bez zauważania tego. To może być sposób na czytanie teraźniejszości i wyposażenie nas w wiedzę na przyszłość.

Opiekunem projektu jest Pani Magdalena Buczma- Pawelec i Pani Adriana Uchman.Dobry kurs na edukację

„Pomorskie – dobry kurs na edukację.

Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

Udział ZSH-G w projekcie systemowym pn „Pomorskie – dobry kurs na edukację"

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „ Pomorskie – dobry kurs na edukację….”, który jest współfinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a realizowany przez Departament Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Celem projektu jest;

-podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie pomorskim,

-wzmocnienie szkół zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego , w prowadzeniu działań dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów regionalnego i lokalnego rynku pracy,

-wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez rozwój ich kompetencji ( kursy z języków obcych) oraz zwiększenie elastyczności i mobilności zawodowej (kursy kwalifikacyjne)

- poprawa informacji między szkołami zawodowymi a pracodawcami w zakresie formowania i realizacji potrzeb

- poszerzenie wiedzy szkół zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego o regionalnym i lokalnym rynku pracy.

W ramach tego projektu realizowane są działania :

- opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego i języka niemieckiego

- opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego

-organizowanie kursów dających kwalifikacje (np. kurs barmański)

- organizacja wizyt u pracodawców , uczniów biorących udział w projekcie

- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Zgodnie z założeniami projektu w 2012 r w naszej szkole zostały przeprowadzone działania:

- rekrutacja uczniów zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji (nadal jest prowadzona)

-przygotowanie wykazu doposażenia szkoły

- odbyły się zajęcia dodatkowe z języków obcych w wymiarze 30 godzin: języka angielskiego (6 grup) i języka niemieckiego (1 grupa)

- przygotowanie list uczniów chętnych do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego

W ramach projektu odbyły się :

I.Kursy

1 . Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

2. Zajęcia z doradztwa zawodowego

3. Kursy gastronomiczne : barmana , dietetyka , dekorowania potraw (carving)

II.Wizyty studyjne u pracodawców

2 -jednodniowe wyjazdy do Hotelu Mistral w Gniewinie i Zamku w Krokowej

III. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Doposażenie do czerwca 2013

1.

Wózek kelnerski

2

2.

Gofrownica

1

3.

Grill elekryczny

1

4.

Urządzenie do pakowania próżniowego

1

5.

Komputer Dell Optiplex

5

6.

Monitor Dell

5

7.

Monitor Samsung

5

8.

Projektor

1

9.

Nootbook

1

10.

Licencja Microsoft

3

Doposażenie do listopada 2013

11.

Sprzęt kuchenny

Kuchenka mikrofalowa

Krajalnica

Wałki silikonowe

1

1

2

12.

Sprzęt stołowy

Sztućce stołowe i specjalne

Termosy konferencyjne

72

2

13.

Programy Microsoft Office

85

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego

Sprawozdanie z wyjazdów studyjnych

W dniach 5 oraz 8 listopada 2013 roku odbyły się jednodniowe wyjazdy uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych do pracodawców. W ramach przygotowanego programu uczniowie poznali dwa obiekty noclegowe z województwa pomorskiego: nowoczesny i komfortowy czterogwiazdkowy Hotel Mistral Sport w Gniewinie wybrany przez reprezentację Hiszpanii podczas EURO 2012 oraz położony na wyspie kompleks pałacowo - zamkowy Hotel Zamek w Krokowej. Cele wyjazdu, którymi było poznanie struktury organizacyjnej zakładów hotelarskich, ich układu funkcjonalnego, zakresu świadczonych przez obiekty usług podstawowych i dodatkowych oraz zagospodarowanie terenu wokół hoteli, zostały w pełni zrealizowane. Uczniowie mieli także okazję poznać historię działalności obiektów oraz porozmawiać z panem Adamem Krupą – dyrektorem hotelu Mistral.

Wyjazdy studyjne trwały każdorazowo 6 godzin, łącznie wzięło w nich udział 109 uczniów oraz 8 nauczycieli. Zarówno 5 jak i 8 listopada w wyjazdach wzięli udział uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum hotelarskiego oraz uczniowie klasy trzeciej Technikum Gastronomicznego.

Sprawozdanie z wyjazdu na międzynarodowe targi turystyczne ITB w Berlinie

W dniach 7-9.03.2014 uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych z Gdyni uczestniczyło wraz z opiekunami w wyjeździe na największe w Europie targi turystyczne ITB w Berlinie. Poza udziałem w targach celem było również poznanie niekonwencjonalnej bazy hotelarsko- turystycznej w stolicy Niemiec. W piątek 7 marca ok. godziny 9:00 grupa wyruszyła autokarem spod szkoły. Po przyjeździe do Berlina, ok. 17:30, uczniowie zostali zakwaterowani w pokojach. Następnie odbyły się warsztaty na których, uczniowie zapoznani zostali z projektem i zadaniami do wykonania.

Drugi dzień pobytu w Berlinie przeznaczony był na wizytę na targach turystycznych, na których uczniowie zapoznali się z najnowszymi trendami obowiązującymi w hotelarstwie i turystyce. Aktywnie wzięli udział w prezentacjach walorów turystycznych prezentujących swoje stoiska regionów z całego świata. Mieli możliwość porozmawiania z organizatorami imprezy oraz porównania oferty Polski z ofertą zagraniczną. Następnie uczniowie zwiedzili centrum miasta poznając historię i największe zabytki, m. in. Reichstag, Bramę Brandenburską, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz okolicę Potsdamer Platz.

Ostatni dzień przewidziany został na zwiedzanie niekonwencjonalnej bazy hotelowej miasta. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia hotelu Arte Luise oraz porozmawiania z pracownikami recepcji hotelowej. Dowiedzieli się jak wygląda ich praca oraz poznali zasady funkcjonowania obiektu. Ponadto uczniowie zobaczyli obiekt Propeller Island City Lodge oraz hotele Adlon i Ritz. Po zwiedzaniu grupa udała się w drogę powrotną do Gdyni

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego

Sprawozdanie z wyjazdu do Poznania - wycieczki studyjnej w ramach projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.

W dniach 29-30 kwietnia 2014 uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni wraz z nauczycielami (mgr Ewą Domrazek – kierownikiem wycieczki, mgr inż. Iwoną Gunią i mgr inż. Beatą Chwyć) uczestniczyli w wyjeździe na wycieczkę studyjną, której celem było - poznanie technik obsługi gościa w niekonwencjonalnej bazie turystycznej Poznania

Liczba uczestników: 50 osób

We wtorek, 29 kwietnia 2014 o godzinie 7:00 grupa wyruszyła autokarem spod szkoły. Po prrzyjeździe do Poznania około godziny 14:00 grupa zwiedzała Hotel***** Blow Up Hall idea 50 50 by Grażyna Kulczyk (hotel inspirowany filmem Michelangelo Antonioniego – Powiększenie).

Po obiedzie około 15:00 -zwiedzanie Hotelu*** „For Za” urządzonego w XIX – wiecznym schronie, następnie zwiedzanie Hotelu Kolegiacki*****,

Wyjazd z Poznania do Puszczykowa ok. godz.19.00, uczniowie zostali zakwaterowani w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym, gdzie przewidziano nocleg i kolację – o godzinie 19:30.

Po kolacji grupa autokarem udała się na Rynek poznański, gdzie uczniowie zwiedzali Stary Rynek z renesansowym ratuszem i okoliczne uliczki. Po dwóch godzinach grupa powróciła do miejsca noclegu.

Drugiego dnia po śniadaniu o godzinie 8:00 grupa wyruszyła do Poznania – gdzie uczniowie zapoznali się z Kompleksem Sportowo – Rekreacyjnego nad jeziorem Malta.

W międzyczasie (poza programem) uczniowie zwiedzili Ostrów Tumski, gdzie mieli okazję ujrzeć prawdopodobne groby monarsze: księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego.

Potem uczniowie zwiedzali Hotel**** IBB Andersia od godz. 14:00, gdzie mieli możliwość zobaczyć nie tylko pokoje hotelowe, ale i część gastronomiczną :kuchnię, salę restauracyjną, bar).

Po godzinie 15:00 wyruszono z Poznania w stronę Gdyni – zatrzymując się w Biskupinie na obiedzie.

Do Gdyni dojechano o godzinie 22:00

„Network of European Blue Schools”.

W mijającym roku szkolnym 21 osób z klasy 3TGb brało udział w projekcie Komisji Europejskiej „Network of European Blue Schools”. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o Morzu Bałtyckim i żyjących w nim organizmach wsród społeczności naszego miasta. Uczestnicy projektu przeszli fazę zdobywania wiedzy, a następnie podzielili się tą wiedzą z przedszkolakami. Cztery grupy projektowe przygotowały zajęcia dla wychowanków przedszkola nr 11 w Gdyni. Dzieciaki mogły pogłaskać żywe ryby, zdobyć informacje o ich budowie, nauczyły się również rozpoznawać małże bałtyckie. Podczas trwania projektu nawiązaliśmy współpracę z Morskim Instytutem Rybackim, z Akwarium Gdyńskim oraz rybakami prowadzącymi połowy ryb w Mechelinkach. Przedszkolaki były bardzo zadowolone z dnia spędzonego z uczniami naszej szkoły. Nagrodą dla wszystkich biorących udział w projekcie jest certyfikat Komisji Europejskiej nadający naszej szkole statut „Niebieskiej Szkoły”. Jesteśmy pierwsi w Polsce! Gratulacje dla 3TGb, która wykazała się zarówno wiedzą jak i umiejętnością pracy z dziećmi. Opiekun projektu, Ewa Rudzka

WYSZUKAJ NA STRONIE