Projekty Unijne

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracujGmina Miasta Gdyni realizuje projekt "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj", współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół objętych projektem, poprzez wsparcie edukacyjne, zawodowe i doradcze.

W ramach projektu organizowane są:

- staże i praktyki zawodowe u pracodawców branżowych (150 godzin), za które młodzież otrzymuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu,

- bezpłatne szkolenia i certyfikowane kursy branżowe (m. in. kurs barmański, baristyczny, sommelierski, rezydenta wycieczek, animatora czasu wolnego, sushi mastera) - dla uczniów, którzy odbyli staż,

- doradztwo edukacyjno - zawodowe,

- wyjazdy studyjne dl pracodawców.

W ZSHG za projekt odpowiedzialny jest Szkolny Opiekun Praktyk - Pani Katarzyna Thiel-Winkler.

Koordynatorem projektu z ramienia Urzędu Miasta jest Pani Ewa Duda.

Informator

Regulamin

Załączniki dostępne u Szkolnego Opiekuna projektu.

UWAGA: Uczniowie podczas odbywania stażu są wyrejestrowani przez UM z ZUS. Po zakończonym stażu Rodzic musi dziecko ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

„Acting towards the future!”„Działamy dla przyszłości!”

„Acting towards the future!”

Pracownicy szkoły i uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznego w Gdyni biorą udział w międzynarodowej mobilności w ramach Erasmus + KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej.

Nr projektu : 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098527

Czas trwania projektu: 1.03.2022-31.03.2024

Cele projektu:

1. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły: językowych, wykorzystania metody CLIL, ekologiczno-zdrowotnych, wspierających rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych oraz zarządzania szkołą.

2. Promowanie uczenia się przez całe życie, przeniesienie dobrych praktyk na grunt naszej szkoły, wdrożenie rozwiązań i zdobytej wiedzy podczas mobilności zagranicznych.

3. Zwiększenie świadomości społeczności szkolnej w zakresie wiedzy o stanie powietrza w najbliższej okolicy poprzez poznanie metodologii badań przyrodniczych i wymianę doświadczeń z uczniami z Rumunii i Hiszpanii.

4. Rozwój świadomości ekologicznej.

5. Podniesienie kompetencji językowych uczniów i promowanie wielojęzyczności.

6. Rozwój kompetencji społecznych uczestników.

7. Poprawa umiejętności cyfrowych poprzez wykorzystanie narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i technologicznych.

Działania:

1. Kursy i szkolenia (6 uczestników).

2. Job shadowing (6 uczestników).

3. Mobilność grupowa uczniów (18 uczestników). „Fight with the dragon”.

Uczestnicy projektu:

- 15 pracowników szkoły

- 15 uczniów.

Organizacje partnerskie:

Agrupamento de Escolas de Ourem/Portugalia

Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, SA/Hiszpania

APLICAPROPOSTA LDA/Portugalia

Atlas Language School in Dublin/Irlandia

EUROPASS SRL/Włochy

EPICALTER HOLDINGS LTD/Cypr

MALACA INSTITUTO-CLUB HISPÁNICO,S.L.U./Hiszpania

Zapraszamy na naszego Facebooka: https://www.facebook.com/groups/884177062809147


Zapraszamy na eTwinning: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning...

Koordynatorzy:

Aniela Korybalska

Aneta Chołdrych

POWER Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat

Zapraszamy na naszego Facebooka ???? https://www.facebook.com/groups/1385982948444403/?ref=share


Projekt POWER

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat”.

Nauczyciele Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych w Gdyni biorą udział w międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej. Kursy są finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: 1.10.2020 - 30.09.2022

CELE PROJEKTU:

1.Podnoszenie jakości pracy szkoły, kwalifikacji zawodowych nauczycieli, jakości nauczania poprzez szkolenia i job shadowing oraz realizację projektu Erazmus+AkcjaKA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

2.Wprowadzenie skuteczniejszego nauczania języków obcych poprzez nowoczesne innowacyjne metody edukacyjne.

3.Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez dostosowanie form i treści pracy szkoły do europejskich standardów edukacyjnych.

4.Rozwój współpracy europejskiej poprzez wzmocnienie działań międzynarodowych i nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów.

Szkolenia i kursy w ramach projektu:

1.Project management forcross-cultural exchange projects in Europe General English - Włochy

2.Project-based learning forthe Teaching and learning of English and/ or other languages - Hiszpania

3.Spice Up your Teaching Ideas-Language Teaching Methodology in Practice Today - Malta

4. Advanced TFL and CLIL inPractice for Language Teachers - Irlandia

5. The Best Digital Tools for Language Teachers -Włochy

6. Job shadowig – Irlandia

Organizacje partnerskie:

-European TeacherTraining Institut

-Europass TeacherAcademy

- EuroMind Group –iDevelop Department

- TrainingInstitute

- Your International Training


REALIZACJA PROJEKTU:


TYDZIEŃ Z POWEREM


PODSUMOWANIE PROJEKTU
Learning from the past, designing our future