Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

dla absolwentów szkoły podstawowej
do szkół w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

w roku szkolnym 2021/2022

PODSTAWA PRAWNA

 1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) - art. 154 ust. 1 pkt. 2; art.148.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2021/2022.

§ 1

Na rok szkolnym 2021/2022 prowadzona będzie rekrutacja do następujących szkół:

 1. Technikum Hotelarskie 5 - letnie

1 oddział –technik hotelarstwa

1 oddział – technik organizacji turystyki

 1. Technikum Gastronomiczne 5 - letnie

2 oddziały – technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 3 - letnia

1 oddział – kucharz


§ 2

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

1. Nabór do szkół ponadpodstawowych w ZSHG przeprowadzany jest w systemie rekrutacji elektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa na stronie:

www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

2. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie w:

 1. macierzystej szkole podstawowej,
 2. szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru,
 3. dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu.

3. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Hotelarskiego, Technikum Gastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w ZSHG mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 18 roku życia.

§ 3

WYMAGANE DOKUMENTY

I Etap: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z poniższymi dokumentami (od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.)

 1. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz ze strony: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat
 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – Załącznik nr 1, do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.zshg.pl,
 3. Deklaracja udziału z zajęciach religii/etyki - Załącznik nr 2 (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy wyrażają wolę udziału w lekcjach religii/etyki),

c. Dwie podpisane fotografie.

II Etap: Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz posiadanego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów /zawodów (od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021 r.).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30 (w koszulce).


§ 4

TERMINY REKRUTACJI

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

do 14 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

od 17 maja do 26 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.


od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

5 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

16 sierpnia 2021 r.Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

od 3 sierpnia

do 13 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

23 sierpnia 2021 r.

§ 5

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI I ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki pomnożone przez 0,35
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego pomnożony przez 0,3
 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów:

Szkoła

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Hotelarskie

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

technik organizacji turystyki

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

Technikum Gastronomiczne

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

kucharz

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

* Jeżeli w szkole podstawowej nauczany był inny obowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacji zamiast języka angielskiego.

 1. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3.Maksymalnie za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych można uzyskać 72 punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji – 28 punktów., w tym:

 1. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów.

5. Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a.

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim będące konkursem organizowanym przez kuratora oświaty

finalista konkursu przedmiotowego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

finalista dwóch lub więcej konkurów przedmiotowych

10 punktów

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

7 punktów

finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

Uwaga! Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia

b. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5a, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

§ 6

OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

a. z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

35 punktów

bardzo dobry

30 punktów

dobry

25 punktów

dostateczny

15 punktów

dopuszczający

10 punkty

b. z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

30 punktów

bardzo dobry

25 punktów

dobry

20 punktów

dostateczny

10 punktów

dopuszczający

5 punkty

2.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

3.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty,przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 7

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 2. kandydaci spełniający kryteria wynikające z art. 150 ust.2 ustawy Prawo oświatowe,
 3. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z matematyki na egzaminie ósmoklasisty,
 4. kandydaci , którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania.

§ 8

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

§ 9

1.Kwalifikację do oddziałów przeprowadza się dzieląc kandydatów ze względu na
porównywalną ilość kandydatów w oddziałach z tą samą punktacją.

2. Podział na grupy językowe w oddziałach przeprowadza się ze względu na stopień znajomości języka angielskiego, którego dokonuje się na podstawie testu diagnostycznego, przeprowadzanego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

3. Nauka drugiego języka obcego (francuski/niemiecki/włoski/hiszpański) rozpoczyna się od podstaw.

§ 10

OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE


Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są w terminie do 24 września 2021 r. wykonać badania lekarskie u wskazanego przez szkołę lekarza Medycyny Pracy, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie. Niezłożenie w terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

§ 11

Kandydaci przyjęci do Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zobowiązani są do dnia 24 września 2021 r. dostarczyć do szkoły zaświadczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych - jest to warunek podjęcia nauki w szkole.

§ 12

PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Kandydatów,którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada.Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.


§ 13

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia:

 1. 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655 oraz z 2019 r. poz. 685),
 2. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447),
 3. 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1369).

§ 14

PRZEDMIOTY NAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

1. Szkoła oferuje nauczanie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 1. Technikum Hotelarskie (zawód: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki)

język angielski

 1. Technikum Gastronomiczne (zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych)

język angielski

§ 15

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanie rekrutacyjne w ZSHG w Gdyni przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), o ile w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 16

Liczbę oddziałów klas pierwszych i liczbę uczniów w oddziale ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 17

Dyrektor ZSHG:

 1. decyduje o przyjęciu do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadpodstawowych,
 2. decyduje o przyjęciu w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

Gdynia, dnia 22.02.2021


Załącznik 1


Załącznik 2

.


Strój szkolny

Termin pomiaru strojów szkolnych w ZSHG: (II termin)

16..08 w godz. 9.00 - 11.00

Na pomiar należy przyjść z osobą dorosłą. Wymagana zaliczka: 300 zł.

Odbiór strojów (z pomiarów z I terminu) w ZSHG dnia 23.08 w godzinach 13.00 - 15.00


Nr tel. do zakładu krawieckiego: 577 13 14 10

CENNIK STROJÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

POMIARY STROJÓW SZKOLNYCH:


CENNIK:

STRÓJ SZKOLNY:

1. Marynarka granatowa z emblematem szkoły 184,-

2. Spodnie Poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 87,-

3. Koszula galowa dziewczęca lub chłopięca kolor biały długi rękaw 57,-

4. Koszulka Polo z krótkim rękawem z tarczą kolor SKY lub NAVY 47,-

5 Bluza sportowa z kapturem i logo szkoły (bordowa lub granatowa) 87,-

6. Krawat dla chłopców lub fular dla dziewcząt 42,-

UNIFORM KUCHARSKI:

(Technikum Hotelarskie - bez klasyTOT, Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Bluza kucharska biała z emblematem szkoły 84,-

2. Spodnie kucharskie białe 59,-

3. Fartuch biały z emblematem szkoły 84,-

4. Zapaska granatowa z emblematem szkoły 42,-

5. Czapka kucharska 27,-

STRÓJ KELNERSKI:

(Technikum Hotelarskie bez klasyTOT, Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Koszula galowa biała dziewczęca lub chłopięca z długim rękawem z logoszkoły 57,-

2. Spodnie poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 87,-

3.Kamizelka czarna 87-

4. Muszka kelnerska czarna 32,-

5. Fuler –dziewczęta 42,-


Badania lekarskie


ORGANIZACJA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH KANDYDATÓW NA UCZNIÓW ORAZ
UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO – GASTRONOMICZNYCH W GDYNI

UWAGA!!!

Badania lekarskie są obowiązkowe oraz są warunkiem podjęcia nauki w ZSHG!


Kandydaci doszkół ZSHG zgłaszają się do placówki (Śródmieście Niepubliczny Zakład OpiekiZdrowotnej Przychodnia ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni) w towarzystwieopiekuna prawnego ze skierowaniem, kartą zdrowia ucznia wraz z bilansem uczniakończącego szkołę podstawową (jeżeli bilans został wykonany na koniec nauki wszkole podstawowej) oraz poniższymi wynikami badań, w terminie ustalonym napodstawie telefonicznej rejestracji: 58 660 88 60 lub 58 660 88 61

1) technik żywienia i usług gastronomicznych

a) badaniena nosicielstwo –badanie wykonywane w SANEPID, (bezpłatne na podstawieskierowania ze Szkoły),

b) orzeczenie lekarskie do celówsanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyniku badania na nosicielstwo) -koszt samodzielny ucznia 50,00 zł,

c) morfologia, badanie ogólne moczu-koszt samodzielny ucznia 27,00 zł ( honorowane będą wyniki z ważnością do 3miesięcy),

d) orzeczenie lekarskie oprzydatności do zawodu - bezpłatnie w ramach umowy ze szkołą.

Łączniedopłata pacjenta w kasie NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE : 50,00 zł lub 77,00 zł w przypadku wykonania badaniamorfologii i ogólnego badania moczu

2) technik hotelarstwa

a) badanie na nosicielstwo –badaniewykonywane w SANEPID, (bezpłatne na podstawie skierowania ze Szkoły),

b) orzeczenie lekarskie do celówsanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyniku badania na nosicielstwo) -koszt samodzielny ucznia 50,00 zł,

c) morfologia, badanie ogólne moczu-koszt samodzielny ucznia 27,00 zł ( honorowane będą wyniki z ważnością do 3miesięcy),

d)orzeczenie lekarskie oprzydatności do zawodu - bezpłatnie w ramach umowy ze szkołą,

Łączniedopłata pacjenta w kasie NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE : 50,00 zł lub 77 ,00zł w przypadku wykonania badaniamorfologii i ogólnego badania moczu

3)technik organizacji turystyki

a) badanie na nosicielstwo –badaniewykonywane w SANEPID, (bezpłatne na podstawie skierowania ze Szkoły),

b) orzeczenie lekarskie do celówsanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyniku badania na nosicielstwo) -koszt samodzielny ucznia 50,00 zł,

c) morfologia, badanie ogólne moczu-koszt samodzielny ucznia 27,00 zł ( honorowane będą wyniki z ważnością do 3miesięcy),

d)orzeczenie lekarskie oprzydatności do zawodu - bezpłatnie w ramach umowy ze szkołą,

Łączniedopłata pacjenta w kasie NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE : 50,00 zł lub 77 ,00zł w przypadku wykonania badaniamorfologii i ogólnego badania moczu

4)kucharz(Szkoła Branżowa 1 Stopnia)

a) badanie na nosicielstwo –badaniewykonywane w SANEPID, (bezpłatne na podstawie skierowania ze Szkoły),

b) orzeczenie lekarskie do celówsanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyniku badania na nosicielstwo) -koszt samodzielny ucznia 50,00 zł,

c) morfologia, badanie ogólne moczu-koszt samodzielny ucznia 27,00 zł ( honorowane będą wyniki z ważnością do 3miesięcy),

d)orzeczenie lekarskie oprzydatności do zawodu - bezpłatnie w ramach umowy ze szkołą.

Łączniedopłata pacjenta w kasie NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE : 50,00 zł lub 77,00 zł w przypadku wykonania badaniamorfologii i ogólnego badania moczu


Czynniki szkodliwe i uciążliwe

występujące na stanowiskach pracy, na które narażeni są uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodzie –technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz.

Czynniki fizyczne:

 • Powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika -śliskie i mokre posadzki
 • Ostre narzędzia, ostrza
 • Wysoka temperatura – zagrożenie poparzeniem para, gorącymi cieczami, gorącą powierzchnia urządzeń grzejnych
 • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
 • Ruchome części maszyn i urządzeń
 • Zróżnicowane oświetlenie
 • Hałas
 • Mikroklimat- zróżnicowana wilgotność i temperatura.

Czynniki psychofizyczne:

 • Obciążenia fizyczne rąk i nóg
 • Praca w pozycji stojącej przewagą statycznej
 • Obciążenie emocjonalne
 • Niedociążenie percepcyjne
 • Niewłaściwe relacje osobowe
 • Praca w godzinach nocnych.

Czynniki biologiczne:

 • Mikroorganizmy i wytwarzane przez nie substancje, wśród których należy wymienić: pałeczki Salmonella i Shigella, niektóre szczepy pałeczki okrężnicy, laseczkę jadu kiełbasianego , gronkowiec złocisty
 • Makroorganizmy – owady i gryzonie

Skutki oddziaływania powyższych czynników :

- skaleczenia

- oparzenia

- stłuczenia

- płaskostopie

- żylaki podudzi

- gościec

- przepuklinę brzuszną

Logowanie

WYSZUKAJ NA STRONIE