Rekrutacja

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

Regulamin rekrutacji

dla absolwentów gimnazjum
do szkół w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

w roku szkolnym 2019/2020


PODSTAWAPRAWNA

 1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
 3. Zarządzenie Nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku.

§ 1

Na rokszkolnym 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do następujących szkół:

 1. Technikum Hotelarskie 4 - letnie

1 oddział –technik hotelarstwa z innowacją pedagogiczną: stewardessa/steward

2 oddziały – technik organizacjiturystyki (1 oddział z innowacją pedagogiczną: pilot rezydent - Włochy,Francja, Hiszpania)

 1. Technikum Gastronomiczne 4 - letnie

2 oddziały – technik żywienia iusług gastronomicznych (1 oddział z innowacją pedagogiczną: dietetyka)

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 3 - letnia

2 oddziały – kucharz z innowacjąpedagogiczną: cukiernictwo

§ 2

ZASADYELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

1. Nabór doszkół ponadgimnazjalnych w ZSHG przeprowadzany jest w systemie rekrutacjielektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa na stronie:

www.nabor-pomorze-pogim.edu.com.pl/kandydat

2. Kandydaci mogą rejestrować się wsystemie w:

 1. macierzystym gimnazjum,
 2. szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru,
 3. dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do internetu.

3. Oprzyjęcie do klasy pierwszej Technikum Hotelarskiego, Technikum Gastronomicznegooraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w ZSHG mogą ubiegać się absolwencigimnazjum, którzy nie przekroczyli 18 roku życia.

§ 3

WYMAGANEDOKUMENTY

I Etap: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z poniższymi dokumentami (od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.)

 1. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz ze strony www.nabor-pomor-pogim.edu.com.pl/kandyd
 2. Oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - załącznik nr 1 i załącznik nr 2a do pobrania na stronie internetowej szkoły http://www.zshg.pl/szkola/rekrutacja

c. Kopia aktu urodzenia,

d. Dwie podpisane fotografie,

II Etap: Dostarczeniedo szkoły świadectwaukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnegooraz posiadanego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalistykonkursów /zawodów (od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019 r.).

Dokumenty należy składać wsekretariacie szkoły:

odponiedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30 (w koszulce).

§ 4

TERMINYREKRUTACJI

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

do 19 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 13 maja 2019 r.

do 04 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05 lipca 2019 r.
godz. 10:00

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 08 lipca 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


do 10 lipca 2019 r.

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.

godz. 12.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

do godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

20 sierpnia 2019 r.
godz. 10:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

do 21 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (postępowanie uzupełniające).

do 28 sierpnia 2019 r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

29 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

§ 5

PRZEDMIOTYUWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI I ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY

1. Oprzyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje sumapunktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożone przez 0,2
 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów

Szkoła

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Hotelarskie

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

technik organizacji turystyki

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

Technikum Gastronomiczne

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

kucharz

język polski

matematyka

język angielski*

Biologia

* Jeżeli w gimnazjum nauczany był innyobowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacjizamiast języka angielskiego.

 1. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

2. Sposóbprzeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3.Maksymalnie za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych możnauzyskać 72 punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione wświadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji – 28punktów., w tym:

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4. Wprzypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienionena świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych douzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi -18 punktów.

5. Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończeniagimnazjum:

a.

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim będące konkursem organizowanym przez kuratora oświaty

finalista konkursu przedmiotowego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

finalista dwóch lub więcej konkurów przedmiotowych

10 punktów

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

7 punktów

finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

b. uzyskanie wysokiego miejsca wzawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5a, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenieszkoły, na szczeblu:


międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

§ 6

OSOBYZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się napunkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie,biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum następująco:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z : języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2,
 2. liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z: biologii, chemii, fizyki i geografii dzieli się przez 4,
 3. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

2. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresuodpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminugimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy,przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jestprzeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danaczęść egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnegoz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art.44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnegowymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie ocenywyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

§ 7

W przypadku równorzędnych wynikówuzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjmowaniu doszkoły mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 3. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego,
 4. kandydaci , którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania.

§ 8

Laureaci ifinaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursówprzedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których programobejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniejjednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od przyjętychkryteriów.

§ 9

1.Kwalifikacjędo oddziałów przeprowadza się dzieląc kandydatów ze względu na
porównywalną ilość kandydatów w oddziałach z tą samą punktacją oraz wybórprzedmiotu w rozszerzeniu.

2. Podziałna grupy językowe w oddziałach przeprowadza się ze względu na stopieńznajomości języka angielskiego, którego dokonuje się na podstawie testudiagnostycznego, przeprowadzanego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

3. Nauka drugiegojęzyka obcego ( francuski/niemiecki/hiszpański) rozpoczyna się od podstaw.

§ 10

OBOWIĄZKOWEBADANIA LEKARSKIE


Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są w terminie do 2 września 2019 r.wykonać badania lekarskie u wskazanego przez szkołę lekarza Medycyny Pracy, celemuzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształceniasię w wybranym zawodzie. Brak zaświadczenia uniemożliwia podjęcie nauki wwybranej szkole.

§ 11

Kandydaciprzyjęci do Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zobowiązanisą do dnia 2 września 2019 r. dostarczyć do szkoły zaświadczenie docelów sanitarno - epidemiologicznych - jestto warunek podjęcia nauki w szkole.

§ 12

PRZYJMOWANIECUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Kandydatów,którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskichczasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionegodyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicąi ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takieposiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły napodstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 13

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznychreguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia:

 1. 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz.1453),
 2. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447),
 3. 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1369).

§ 14

PRZEDMIOTYNAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

1. Szkołaoferuje nauczanie dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 1. Technikum Hotelarskie (zawód: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki)

językangielski, geografia

 1. Technikum Gastronomiczne (zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych)

językangielski, chemia/biologia

2. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczyna sięod klasy pierwszej, natomiast drugiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym odklasy drugiej.

§ 15

SZKOLNAKOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanierekrutacyjne w ZSHG w Gdyni przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przezdyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej KomisjiRekrutacyjnej.

2. SzkolnaKomisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), oile w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany orazzłożył wymagane dokumenty.

3. Wyniki postępowaniarekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych ikandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatówuszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniualbo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, którauprawnia do przyjęcia.

§ 16

Liczbęoddziałów klas pierwszych i liczbę uczniów w oddziale ustala w porozumieniuz dyrektorem szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 17

Dyrektor ZSHG:

 1. decyduje o przyjęciu do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadgimnazjalnych,
 2. decyduje o przyjęciu w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

Gdynia, dnia 28.02.2019 r.


Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji

dla absolwentów szkoły podstawowej
do szkół w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

w roku szkolnym 2019/2020


PODSTAWAPRAWNA

 1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
 3. Zarządzenie Nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku.

§ 1

Na rokszkolnym 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do następujących szkół:

 1. Technikum Hotelarskie 5 - letnie

2 oddziały –technik hotelarstwa

2 oddziały – technik organizacjiturystyki

 1. Technikum Gastronomiczne 5 - letnie

2 oddziały – technik żywienia iusług gastronomicznych

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 3 - letnia

1 oddział – kucharz

1 oddział – kelner

§ 2

ZASADYELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

1. Nabór doszkół ponadgimnazjalnych w ZSHG przeprowadzany jest w systemie rekrutacjielektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa na stronie:

www.nabor-pomorze-ponad.edu.com.pl/kandydat

2. Kandydaci mogą rejestrować się wsystemie w:

 1. macierzystej szkole podstawowej,
 2. szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru,
 3. dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do internetu.

3. Oprzyjęcie do klasy pierwszej Technikum Hotelarskiego, TechnikumGastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w ZSHG mogą ubiegać się absolwenciszkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 18 roku życia.

§ 3

WYMAGANEDOKUMENTY

I Etap: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z poniższymi dokumentami (od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.)

 1. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz ze strony:www.nabor-pomorze-ponad.edu.com.pl/kandydat
 2. Oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - załącznik nr 1 i załącznik nr 2b do pobrania na stronie internetowej szkoły http://www.zshg.pl/szkola/rekrutacja

c. Kopia aktu urodzenia,

d. Dwie podpisane fotografie,

II Etap: Dostarczeniedo szkoły świadectwaukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyoraz posiadanego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalistykonkursów /zawodów (od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019 r.).

Dokumenty należy składać wsekretariacie szkoły:

odponiedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30 (w koszulce).

§ 4

TERMINYREKRUTACJI

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

do 19 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 13 maja 2019 r.

do 04 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05 lipca 2019 r.
godz. 10:00

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 08 lipca 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


do 10 lipca 2019 r.

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.

godz. 12.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

do godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

20 sierpnia 2019 r.
godz. 10:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

do 21 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (postępowanie uzupełniające).

do 28 sierpnia 2019 r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

29 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

§ 5

PRZEDMIOTYUWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI I ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY

1. Oprzyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje sumapunktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki pomnożone przez 0,35
 • wyniki przedstawione w procentach z języka obcego nowożytnego pomnożone przez 0,3
 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów

Szkoła

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Hotelarskie

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

technik organizacji turystyki

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

Technikum Gastronomiczne

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

kucharz

język polski

matematyka

język angielski*

biologia


kelner

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

* Jeżeli w gimnazjum nauczany był innyobowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacjizamiast języka angielskiego.

 1. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

2. Sposóbprzeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3.Maksymalnie za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych możnauzyskać 72 punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione wświadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji– 28 punktów., w tym:

 1. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4. Wprzypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienionena świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktówmożliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów.

5. Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkołypodstawowej:

a.

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim będące konkursem organizowanym przez kuratora oświaty

finalista konkursu przedmiotowego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

finalista dwóch lub więcej konkurów przedmiotowych

10 punktów

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

7 punktów

finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

b. uzyskanie wysokiego miejsca wzawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5a, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenieszkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt


§ 6

OSOBYZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty,przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcegonowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o którychmowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione naświadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

a. z językapolskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

30 punktów

bardzo dobry

25 punktów

dobry

20 punktów

dostateczny

10 punktów

dopuszczający

5 punkty

b. z językaobcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

2. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotuobjętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy osystemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, ocenywymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, zktórego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczyzwolnienie.

3. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się napunkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnegooraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa wart. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwieukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzaminósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena zjęzyka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboruspośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemieoświaty.

§ 7

W przypadkurównorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo wprzyjmowaniu do szkoły mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 3. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z matematyki na egzaminie ósmoklasisty,
 4. kandydaci , którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania.

§ 8

Laureaci ifinaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursówprzedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których programobejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniejjednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od przyjętychkryteriów.

§ 9

1.Kwalifikacjędo oddziałów przeprowadza się dzieląc kandydatów ze względu na
porównywalną ilość kandydatów w oddziałach z tą samą punktacją.

2. Podziałna grupy językowe w oddziałach przeprowadza się ze względu na stopieńznajomości języka angielskiego, którego dokonuje się na podstawie testudiagnostycznego, przeprowadzanego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

3. Nauka drugiegojęzyka obcego (francuski/niemiecki/hiszpański) rozpoczyna się od podstaw.

§ 10

OBOWIĄZKOWEBADANIA LEKARSKIE


Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są w terminie do 2 września 2019 r. wykonaćbadania lekarskie u wskazanego przez szkołę lekarza Medycyny Pracy, celemuzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształceniasię w wybranym zawodzie. Brak zaświadczenia uniemożliwia podjęcie nauki wwybranej szkole.

§ 11

Kandydaciprzyjęci do Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zobowiązanisą do dnia 2 września 2019 r. dostarczyć do szkoły zaświadczenie docelów sanitarno - epidemiologicznych - jestto warunek podjęcia nauki w szkole.

§ 12

PRZYJMOWANIECUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Kandydatów,którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskichczasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionegodyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicąi ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takieposiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły napodstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 13

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznychreguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia:

 1. 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz.1453),
 2. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447),
 3. 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1369).

§ 14

PRZEDMIOTYNAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

1. Szkołaoferuje nauczanie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 1. Technikum Hotelarskie (zawód: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki)

językangielski lub geografia

 1. Technikum Gastronomiczne (zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych)

językangielski lub chemia lub biologia

§ 15

SZKOLNAKOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanierekrutacyjne w ZSHG w Gdyni przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przezdyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej KomisjiRekrutacyjnej.

2. SzkolnaKomisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), oile w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany orazzłożył wymagane dokumenty.

3. Wyniki postępowaniarekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych ikandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatówuszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniualbo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, którauprawnia do przyjęcia.

§ 16

Liczbęoddziałów klas pierwszych i liczbę uczniów w oddziale ustala w porozumieniuz dyrektorem szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 17

Dyrektor ZSHG:

 1. decyduje o przyjęciu do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadgimnazjalnych,
 2. decyduje o przyjęciu w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

Gdynia, dnia 28.02.2019 r.

Innowacje pedagogiczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów gimnazjów w roku szkolnym 2019/2020 kontynuować będziemy w szkole innowacje pedagogiczne:

Technik hotelarstwa z innowacją: STEWARDESSA/STEWARD (1 oddział)

Technik organizacji turystyki z innowacją: PILOT REZYDENT - WŁOCHY, FRANCJA, HISZPANIA (1 oddział)

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją: DIETETYKA

Kucharz z innowacją: CUKIERNICTWO

Zapraszamy do ZSHG!

Innowacje przewidziane są tylko dla absolwentów gimnazjum.

Strój szkolny

CENNIK STROJÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

POMIARY STROJÓW SZKOLNYCH:

I pomiar: 13.07.2019 r. (sobota) w ZSHG s. 2


9.00 - 10.00 - klasy

10.00 -11.00 - klasy

11.00 -12.00 - klasy

II pomiar: 10.08.2019r. (sobota) godz. 09.00 - ............ w ZSHG

(przy drugim pomiarze brak gwarancji odebrania strojów w sierpniu)

Ważne: Podczas pomiarów wymagana jest obecność Rodzica oraz wpłata zaliczki co najmniej 200 zł

Odbiór: 23.08.2019r. godz. 09.00 - 15.00 w ZSHG


CENNIK:

STRÓJ SZKOLNY:

1. Marynarka granatowa z emblematem szkoły 182,-

2. Spodnie Poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 80,-

3. Koszula galowa dziewczęca lub chłopięca kolor biały długi rękaw 55,-

4. Koszulka Polo z krótkim rękawem z tarczą kolor SKY lub NAVY 43,-

5 Bluza sportowa z kapturem i logo szkoły (bordowa lub granatowa) 85,-

6. Krawat dla chłopców lub fular dla dziewcząt 39,-

7. Furażerka – Stwerdesa Navy z logo szkoły 30,-

UNIFORM KUCHARSKI:

(Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Bluza kucharska biała z emblematem szkoły 82,-

2. Spodnie kucharskie białe 57,-

3. Fartuch biały z emblematem szkoły 82,-

4. Zapaska granatowa z emblematem szkoły 40,-

5. Czapka kucharska 22,-

STRÓJ KELNERSKI:

(Technikum Hotelarskie, Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Koszula galowa biała dziewczęca lub chłopięca z długim rękawem z logo szkoły 55,-

2. Spodnie poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 80,-

3.Kamizelka czarna 85,-

4. Muszka kelnerska czarna 30,-

5. Fuler –dziewczęta 39,-

Badania lekarskie

Badania lekarskie przydatności do zawodu uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 odbędą się

w następujących terminach:

- dnia ....... w godzinach

- dnia ........ w godzinach

- dnia .......... w godzinach

Dodatkowe terminy:

- dnia

- dnia

Wskazane jest, aby uczniowie Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 do badania lekarskiego stawili się z wynikami 3-krotnego badania posiewu kału (wyniki z Sanepidu).

Badania lekarskie odbywać się będą w gabinecie lekarskim w budynku szkoły na II piętrze.

Kandydaci zgłaszają się na badania z rodzicem/opiekunem prawnym oraz z kartą zdrowia i skierowaniem ze szkoły! Przy badaniu lekarskim obecność rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

UWAGA!!!

Badania lekarskie są obowiązkowe oraz są warunkiem podjęcia nauki w ZSHG!

Podstawą zakwalifikowania kandydata jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy po badaniach wykonanych w ZSHG w podanych wyżej terminach. Na badania lekarskie kandydaci zgłaszają się w szkole z opiekunem/rodzicem z kartą zdrowia z gimnazjum (dotyczy kandydatów do TH, TG i BS I nr 5), z wynikami badań na nosicielstwo (dotyczy kandydatów do klas TG i BS I nr 5).

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

występujące na stanowiskach pracy, na które narażeni są uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodzie –technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych

Czynniki fizyczne:

 • Powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika -śliskie i mokre posadzki
 • Ostre narzędzia, ostrza
 • Wysoka temperatura – zagrożenie poparzeniem para, gorącymi cieczami, gorącą powierzchnia urządzeń grzejnych
 • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
 • Ruchome części maszyn i urządzeń
 • Zróżnicowane oświetlenie
 • Hałas
 • Mikroklimat- zróżnicowana wilgotność i temperatura.

Czynniki psychofizyczne:

 • Obciążenia fizyczne rąk i nóg
 • Praca w pozycji stojącej przewagą statycznej
 • Obciążenie emocjonalne
 • Niedociążenie percepcyjne
 • Niewłaściwe relacje osobowe
 • Praca w godzinach nocnych.

Czynniki biologiczne:

 • Mikroorganizmy i wytwarzane przez nie substancje, wśród których należy wymienić: pałeczki Salmonella i Shigella, niektóre szczepy pałeczki okrężnicy, laseczkę jadu kiełbasianego , gronkowiec złocisty
 • Makroorganizmy – owady i gryzonie

Skutki oddziaływania powyższych czynników :

- skaleczenia

- oparzenia

- stłuczenia

- płaskostopie

- żylaki podudzi

- gościec

- przepuklinę brzuszną

Przeciwwskazania do p/w zawodów:

· Skrzywienia kręgosłupa II stopnia

· Płaskostopie znacznego stopnia

· Alergia czynna i przewlekła np. przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa

· Nieprawidłowe rozróżnianie barw (bezwzględnie przeciwwskazany daltonizm)

· Padaczka

· Choroby psychiczne wymagające leczenia

· Stany chorobowe uniemożliwiające wykonanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywności ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Logowanie

Załącznik 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b


WYSZUKAJ NA STRONIE