Rekrutacja

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

Regulamin rekrutacji

dla absolwentów gimnazjum
do szkół w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

w roku szkolnym 2019/2020


PODSTAWA PRAWNA

 1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
 3. Zarządzenie Nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku.

§ 1

Na rok szkolnym 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do następujących szkół:

 1. Technikum Hotelarskie 4 - letnie

1 oddział –technik hotelarstwa z innowacją pedagogiczną: stewardessa/steward

2 oddziały – technik organizacji turystyki (1 oddział z innowacją pedagogiczną: pilot rezydent - Włochy,Francja, Hiszpania)

 1. Technikum Gastronomiczne 4 - letnie

2 oddziały – technik żywienia i usług gastronomicznych (1 oddział z innowacją pedagogiczną: dietetyka)

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 3 - letnia

2 oddziały – kucharz z innowacją pedagogiczną: cukiernictwo

§ 2

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

1. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w ZSHG przeprowadzany jest w systemie rekrutacji elektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa na stronie:

www.nabor-pomorze-pogim.edu.com.pl/kandydat

lub

https://nabor-pomorze.edu.com.pl


2. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie w:

 1. macierzystym gimnazjum,
 2. szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru,
 3. dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do internetu.

3. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Hotelarskiego, Technikum Gastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w ZSHG mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy nie przekroczyli 18 roku życia.

§ 3

WYMAGANE DOKUMENTY

I Etap: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z poniższymi dokumentami (od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.)

 1. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz ze strony www.nabor-pomorze-pogim.edu.com.pl/kandydat
 2. Oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - załącznik nr 1 i załącznik nr 2a do pobrania na stronie internetowej szkoły http://www.zshg.pl/szkola/rekrutacja

c. Kopia aktu urodzenia,

d. Dwie podpisane fotografie,

II Etap: Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz posiadanego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów /zawodów (od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019 r.).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30 (w koszulce).

§ 4

TERMINY REKRUTACJI

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

do 19 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 13 maja 2019 r.

do 04 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05 lipca 2019 r.
godz. 10:00

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 08 lipca 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


do 10 lipca 2019 r.

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.

godz. 12.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

do godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

20 sierpnia 2019 r.
godz. 10:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

do 21 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (postępowanie uzupełniające).

do 28 sierpnia 2019 r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

29 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

§ 5

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI I ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożone przez 0,2
 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów

Szkoła

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Hotelarskie

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

technik organizacji turystyki

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

Technikum Gastronomiczne

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

kucharz

język polski

matematyka

język angielski*

Biologia

* Jeżeli w gimnazjum nauczany był inny obowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacji zamiast języka angielskiego.

 1. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3.Maksymalnie za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych można uzyskać 72 punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji – 28punktów., w tym:

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi -18 punktów.

5. Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a.

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim będące konkursem organizowanym przez kuratora oświaty

finalista konkursu przedmiotowego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

finalista dwóch lub więcej konkurów przedmiotowych

10 punktów

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

7 punktów

finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

b. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5a, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:


międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

§ 6

OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie,biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum następująco:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z : języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2,
 2. liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z: biologii, chemii, fizyki i geografii dzieli się przez 4,
 3. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy,przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art.44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

§ 7

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 3. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego,
 4. kandydaci , którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania.

§ 8

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

§ 9

1.Kwalifikację do oddziałów przeprowadza się dzieląc kandydatów ze względu na
porównywalną ilość kandydatów w oddziałach z tą samą punktacją oraz wybór przedmiotu w rozszerzeniu.

2. Podział na grupy językowe w oddziałach przeprowadza się ze względu na stopień znajomości języka angielskiego, którego dokonuje się na podstawie testu diagnostycznego, przeprowadzanego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

3. Nauka drugiego języka obcego ( francuski/niemiecki/hiszpański) rozpoczyna się od podstaw.

§ 10

OBOWIĄZKOE BADANIA LEKARSKIE


Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są w terminie do 2 września 2019 r.wykonać badania lekarskie u wskazanego przez szkołę lekarza Medycyny Pracy, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie. Brak zaświadczenia uniemożliwia podjęcie nauki w wybranej szkole.

§ 11

Kandydaci przyjęci do Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zobowiązani są do dnia 2 września 2019 r. dostarczyć do szkoły zaświadczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych - jest to warunek podjęcia nauki w szkole.

§ 12

PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Kandydatów,którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 13

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia:

 1. 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz.1453),
 2. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447),
 3. 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1369).

§ 14

PRZEDMIOTY NAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

1. Szkoła oferuje nauczanie dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 1. Technikum Hotelarskie (zawód: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki)

język angielski, geografia

 1. Technikum Gastronomiczne (zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych)

język angielski, chemia/biologia

2. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy pierwszej, natomiast drugiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej.

§ 15

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanie rekrutacyjne w ZSHG w Gdyni przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), o ile w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 16

Liczbę oddziałów klas pierwszych i liczbę uczniów w oddziale ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 17

Dyrektor ZSHG:

 1. decyduje o przyjęciu do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadgimnazjalnych,
 2. decyduje o przyjęciu w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

Gdynia, dnia 28.02.2019 r.


Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji

dla absolwentów szkoły podstawowej
do szkół w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

w roku szkolnym 2019/2020


PODSTAWA PRAWNA

 1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
 3. Zarządzenie Nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku.

§ 1

Na rok szkolnym 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do następujących szkół:

 1. Technikum Hotelarskie 5 - letnie

2 oddziały –technik hotelarstwa

2 oddziały – technik organizacji turystyki

 1. Technikum Gastronomiczne 5 - letnie

2 oddziały – technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 3 - letnia

1 oddział – kucharz

1 oddział – kelner

§ 2

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

1. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w ZSHG przeprowadzany jest w systemie rekrutacji elektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa na stronie:

www.nabor-pomorze-posp.edu.com.pl/kandydat

lub

https://nabor-pomorze.edu.com.pl

2. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie w:

 1. macierzystej szkole podstawowej,
 2. szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru,
 3. dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do internetu.

3. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Hotelarskiego, Technikum Gastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w ZSHG mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 18 roku życia.

§ 3

WYMAGANE DOKUMENTY

I Etap: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z poniższymi dokumentami (od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.)

 1. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz ze strony:www.nabor-pomorze-posp.edu.com.pl/kandydat
 2. Oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - załącznik nr 1 i załącznik nr 2b do pobrania na stronie internetowej szkoły http://www.zshg.pl/szkola/rekrutacja

c. Kopia aktu urodzenia,

d. Dwie podpisane fotografie,

II Etap: Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz posiadanego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów /zawodów (od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019 r.).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30 (w koszulce).

§ 4

TERMINY REKRUTACJI

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

do 19 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 13 maja 2019 r.

do 04 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05 lipca 2019 r.
godz. 10:00

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 08 lipca 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


do 10 lipca 2019 r.

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.

godz. 12.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

do godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

20 sierpnia 2019 r.
godz. 10:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

do 21 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (postępowanie uzupełniające).

do 28 sierpnia 2019 r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

29 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

§ 5

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI I ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki pomnożone przez 0,35
 • wyniki przedstawione w procentach z języka obcego nowożytnego pomnożone przez 0,3
 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów

Szkoła

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Hotelarskie

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

technik organizacji turystyki

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

Technikum Gastronomiczne

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

kucharz

język polski

matematyka

język angielski*

biologia


kelner

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

* Jeżeli w gimnazjum nauczany był inny obowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacji zamiast języka angielskiego.

 1. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3.Maksymalnie za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych można uzyskać 72 punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji– 28 punktów., w tym:

 1. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów.

5. Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a.

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim będące konkursem organizowanym przez kuratora oświaty

finalista konkursu przedmiotowego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

finalista dwóch lub więcej konkurów przedmiotowych

10 punktów

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

7 punktów

finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

b. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5a, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt


§ 6

OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty,przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

a. z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

30 punktów

bardzo dobry

25 punktów

dobry

20 punktów

dostateczny

10 punktów

dopuszczający

5 punkty

b. z języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa wart. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 7

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 3. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z matematyki na egzaminie ósmoklasisty,
 4. kandydaci , którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania.

§ 8

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

§ 9

1.Kwalifikację do oddziałów przeprowadza się dzieląc kandydatów ze względu na
porównywalną ilość kandydatów w oddziałach z tą samą punktacją.

2. Podział na grupy językowe w oddziałach przeprowadza się ze względu na stopień znajomości języka angielskiego, którego dokonuje się na podstawie testu diagnostycznego, przeprowadzanego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

3. Nauka drugiego języka obcego (francuski/niemiecki/hiszpański) rozpoczyna się od podstaw.

§ 10

OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE


Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są w terminie do 2 września 2019 r. wykonać badania lekarskie u wskazanego przez szkołę lekarza Medycyny Pracy, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie. Brak zaświadczenia uniemożliwia podjęcie nauki w wybranej szkole.

§ 11

Kandydaci przyjęci do Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zobowiązani są do dnia 2 września 2019 r. dostarczyć do szkoły zaświadczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych - jest to warunek podjęcia nauki w szkole.

§ 12

PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Kandydatów,którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 13

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia:

 1. 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz.1453),
 2. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447),
 3. 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1369).

§ 14

PRZEDMIOTY NAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

1. Szkoła oferuje nauczanie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 1. Technikum Hotelarskie (zawód: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki)

język angielski lub geografia

 1. Technikum Gastronomiczne (zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych)

język angielski lub chemia lub biologia

§ 15

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanie rekrutacyjne w ZSHG w Gdyni przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), o le w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 16

Liczbę oddziałów klas pierwszych i liczbę uczniów w oddziale ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 17

Dyrektor ZSHG:

 1. decyduje o przyjęciu do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadgimnazjalnych,
 2. decyduje o przyjęciu w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

Gdynia, dnia 28.02.2019 r.

Innowacje pedagogiczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów gimnazjów w roku szkolnym 2019/2020 kontynuować będziemy w szkole innowacje pedagogiczne:

Technik hotelarstwa z innowacją: STEWARDESSA/STEWARD (1 oddział)

Technik organizacji turystyki z innowacją: PILOT REZYDENT - WŁOCHY, FRANCJA, HISZPANIA (1 oddział)

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją: DIETETYKA

Kucharz z innowacją: CUKIERNICTWO

Zapraszamy do ZSHG!

Innowacje przewidziane są tylko dla absolwentów gimnazjum.

Strój szkolny

CENNIK STROJÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

POMIARY STROJÓW SZKOLNYCH:

I pomiar: 13.07.2019 r. (sobota) w ZSHG s. 016 wg harmonogramu:

Uczniowie po gimnazjum

Uczniowie po szkole podstawowej

Klasa

Godzina

Klasa

Godzina

Klasa 1 THa

9.00 – 9.30

Klasa 1 PTHa

10.30 – 11.00

Klasa 1 TOTa

9.30 – 10.00

Klasa 1 PTHb

11.00 – 11.30

Klasa 1 TOTb

10.00 – 10.30

Klasa 1 PTOTa

11.30 – 12.00

Klasa 1 TGa

13.30 – 14.00

Klasa 1 PTOTb

12.00 – 12.30

Klasa 1 TGb

14.00 – 14.30

Klasa 1 PTGa

12.30 – 13.00

Klasa 1 BK

14.30 – 15.00

Klasa 1 PTGb

13.00 - 13.30

-

-

Klasa 1 PBK

15.00 – 15.30

Ważne: Podczas pomiarów wymagana jest obecność Rodzica oraz wpłata zaliczki co najmniej 200 zł

II pomiar: 10.08.2019r. (sobota) od godz. 09.00 do 11.00 w ZSHG w sali 016

(przy drugim pomiarze brak gwarancji odebrania strojów w sierpniu)

Odbiór: 23.08.2019r. godz. 09.00 - 15.00 w ZSHG


CENNIK:

STRÓJ SZKOLNY:

1. Marynarka granatowa z emblematem szkoły 182,-

2. Spodnie Poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 80,-

3. Koszula galowa dziewczęca lub chłopięca kolor biały długi rękaw 55,-

4. Koszulka Polo z krótkim rękawem z tarczą kolor SKY lub NAVY 43,-

5 Bluza sportowa z kapturem i logo szkoły (bordowa lub granatowa) 85,-

6. Krawat dla chłopców lub fular dla dziewcząt 39,-

7. Furażerka – Stwerdesa Navy z logo szkoły 30,-

UNIFORM KUCHARSKI:

(Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Bluza kucharska biała z emblematem szkoły 82,-

2. Spodnie kucharskie białe 57,-

3. Fartuch biały z emblematem szkoły 82,-

4. Zapaska granatowa z emblematem szkoły 40,-

5. Czapka kucharska 22,-

STRÓJ KELNERSKI:

(Technikum Hotelarskie, Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Koszula galowa biała dziewczęca lub chłopięca z długim rękawem z logo szkoły 55,-

2. Spodnie poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 80,-

3.Kamizelka czarna 85,-

4. Muszka kelnerska czarna 30,-

5. Fuler –dziewczęta 39,-

Badania lekarskie

Badania lekarskie przydatności do zawodu uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020


Termin przeprowadzenia badań lekarskich: od 12 lipca 2019 r. do 31

sierpnia 2019 r. tylko w przychodni „EUROMEDICUS" w Gdyni, ul.

Czechosłowacka 3, na I piętrze w pokoju medycyny pracy 122 (w przypadku przewlekłych chorób np. epilepsja, cukrzyca itd. lub orzeczeń

niepełnosprawności - należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną)

Rejestracja pod numerem tel. 58 660 81 97 w godzinach 11.00-15.00.

Wskazane jest, aby uczniowie Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 do badania lekarskiego stawili się z wynikami 3-krotnego badania posiewu kału (wyniki z Sanepidu).

Kandydaci zgłaszają się na badania z rodzicem/opiekunem prawnym oraz z kartą zdrowia i skierowaniem ze szkoły! Przy badaniu lekarskim obecność rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

UWAGA!!!

Badania lekarskie są obowiązkowe oraz są warunkiem podjęcia nauki w ZSHG!

Podstawą zakwalifikowania kandydata jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy po badaniach wykonanych w ZSHG w podanych wyżej terminach. Na badania lekarskie kandydaci zgłaszają się w szkole z opiekunem/rodzicem z kartą zdrowia z gimnazjum (dotyczy kandydatów do TH, TG i BS I nr 5), z wynikami badań na nosicielstwo (dotyczy kandydatów do klas TG i BS I nr 5).

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

występujące na stanowiskach pracy, na które narażeni są uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodzie –technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych

Czynniki fizyczne:

 • Powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika -śliskie i mokre posadzki
 • Ostre narzędzia, ostrza
 • Wysoka temperatura – zagrożenie poparzeniem para, gorącymi cieczami, gorącą powierzchnia urządzeń grzejnych
 • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
 • Ruchome części maszyn i urządzeń
 • Zróżnicowane oświetlenie
 • Hałas
 • Mikroklimat- zróżnicowana wilgotność i temperatura.

Czynniki psychofizyczne:

 • Obciążenia fizyczne rąk i nóg
 • Praca w pozycji stojącej przewagą statycznej
 • Obciążenie emocjonalne
 • Niedociążenie percepcyjne
 • Niewłaściwe relacje osobowe
 • Praca w godzinach nocnych.

Czynniki biologiczne:

 • Mikroorganizmy i wytwarzane przez nie substancje, wśród których należy wymienić: pałeczki Salmonella i Shigella, niektóre szczepy pałeczki okrężnicy, laseczkę jadu kiełbasianego , gronkowiec złocisty
 • Makroorganizmy – owady i gryzonie

Skutki oddziaływania powyższych czynników :

- skaleczenia

- oparzenia

- stłuczenia

- płaskostopie

- żylaki podudzi

- gościec

- przepuklinę brzuszną

Przeciwwskazania do p/w zawodów:

· Skrzywienia kręgosłupa II stopnia

· Płaskostopie znacznego stopnia

· Alergia czynna i przewlekła np. przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa

· Nieprawidłowe rozróżnianie barw (bezwzględnie przeciwwskazany daltonizm)

· Padaczka

· Choroby psychiczne wymagające leczenia

· Stany chorobowe uniemożliwiające wykonanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywności ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Logowanie

Załącznik 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b


WYSZUKAJ NA STRONIE