Rekrutacja

Regulamin

Regulamin rekrutacji

do szkół w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

w roku szkolnym 2018/2019

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 154ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 20 wa ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w związku art. 149, 155, 165, 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586 ),

3 .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r. poz.1144),

4. Zarządzenia Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku.

§ 1

Na rok szkolnym 2017/2018 prowadzona będzie rekrutacja do następujących typów szkół:

 1. Technikum Hotelarskie 4 - letnie

2 oddziały –technik hotelarstwa (innowacja pedagogiczna:stewardessa/steward)

1 oddział –technik obsługi turystycznej (innowacja pedagogiczna:pilot rezydent - Włochy, Francja, Hiszpania)

 1. Technikum Gastronomiczne 4 - letnie

2 oddziały – technik żywienia i usług gastronomicznych (innowacja pedagogiczna:dietetyk)

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 3 - letnie

1 oddział – kucharz (innowacja pedagogiczna: cukiernk)


§ 2

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

1. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w ZSHG przeprowadzany jest w systemie rekrutacjie lektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa na stronie: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

2. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie:

 1. w macierzystym gimnazjum,
 2. w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru,
 3. w dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do internetu.

3. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Hotelarskiego, Technikum Gastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w ZSHG mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy nie przekroczyli 18 roku życia.

§ 3

WYMAGANE DOKUMENTY

I Etap: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z poniższymi dokumentami (od 14 maja do 20 czerwca 2018 r.)

 1. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz ze strony: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat
 2. Oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.zshg.pl/szkola/rekrutacja

c. Kopia aktu urodzenia,

d. Dwie podpisane fotografie,

II Etap: Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz posiadanego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów /zawodów (od 22 czerwca od godz. 12.00 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30 (w koszulce.)


§ 4

TERMINY REKRUTACJI

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja 2018 r.
do 20 czerwca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

od godz. 12.00

do 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


do 5 lipca 2018 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 lipca 2018 r.
do godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 6 lipca 2018 r.

od godz. 12.00
do 9 lipca 2018 r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 6 lipca 2018 r.

od godz. 12.00
do 11 lipca 2018 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 13 lipca 2018 r.

do 10 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

do 24 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

27 sierpnia 2018 r.
do godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

od 27 sierpnia 2018 r.

do 28 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (postępowanie uzupełniające)

od 27 sierpnia 2018 r.

od godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

31 sierpnia 2018 r.

od godz. 12.00


§ 5

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI I ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożone przez 0,2
 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów

Szkoła

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Hotelarskie

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

technik obsługi turystycznej

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

Technikum Gastronomiczne

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

kucharz

język polski

matematyka

język angielski*

informatyka

* Jeżeli w gimnazjum nauczany był inny obowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacji zamiast języka angielskiego.

 1. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie.

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3.Maksymalnie za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych można uzyskać 72 punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji – 28punktów., w tym:

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi -18 punktów.

5. Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a. zawody i konkursy organizowane przez kuratora oświaty:

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - ponadwojewódzkiego

5 punktów

finalista dwóch lub więcej konkurów przedmiotowych wojewódzkich

10 punktów

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

7 punktów

finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

3 punkty

Konkursy i turnieje artystyczne o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

Finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

b. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5a,artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne

10 punktów

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

§ 6

OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy,przelicza się na punkty oceny z : języka polskiego, matematyki, historii,wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,następująco:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z : języka polskiego, i matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2,
 2. liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z: biologii, chemii, fizyki i geografii dzieli się przez 4,
 3. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

2.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy,przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

§ 7

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 3. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego,
 4. kandydaci, którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania.

§ 8

Laureaci finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

§ 9

1.Kwalifikację do oddziałów przeprowadza się dzieląc kandydatów ze względu na porównywalną ilość kandydatów w oddziałach z tą samą punktacją, wybór innowacji pedagogicznej oraz wybór przedmiotu w rozszerzeniu.

2. Podział na grupy językowe w oddziałach przeprowadza się ze względu na stopień znajomości języka angielskiego, którego dokonuje się na podstawie testu diagnostycznego, przeprowadzanego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2018 r.

3. Nauka drugiego języka obcego ( francuski/niemiecki/hiszpański) rozpoczyna się od podstaw.


§ 10

OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są w terminie do 1 września 2018 r. wykonać badania lekarskie u wskazanego przez szkołę lekarza Medycyny Pracy, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie.Brak zaświadczenia uniemożliwia podjęcie nauki w wybranej szkole.

§ 11

Kandydaci przyjęci do Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zobowiązani są do dnia 1 września 2018 r. dostarczyć do szkoły zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych - jest to warunek podjęcia nauki w szkole.

§ 12

PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Kandydatów,którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 13

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia:

 1. 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz.1453),
 2. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447),
 3. 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1369).

§ 14

PRZEDMIOTY NAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

1. Szkoła oferuje nauczanie dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 1. Technikum Hotelarskie ( zawód: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej)

język angielski, geografia

 1. Technikum Gastronomiczne ( zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych)

język angielski, chemia/biologia

2. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy pierwszej, natomiast drugiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej.

§ 15

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanie rekrutacyjne w ZSHG w Gdyni przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), o ile w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 16

Liczbę oddziałów klas pierwszych i liczbę uczniów w oddziale ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 17

Dyrektor ZSHG:

 1. decyduje o przyjęciu do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadgimnazjalnych,
 2. decyduje o przyjęciu w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

Gdynia, dnia 26.02.2018 r.


Innowacje pedagogiczne

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom gimnazjalistów od września 2018 roku wprowadzamy w szkole innowacje pedagogiczne:

Technik hotelarstwa z innowacją: STEWARDESSA/STEWARD (1 oddział)

Technik obsługi turystycznej z innowacją: PILOT REZYDENT - WŁOCHY, FRANCJA, HISZPANIA (1 oddział)

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją: DIETETYKA

Kucharz z innowacją: CUKIERNICTWO

Zapraszamy do ZSHG!

Strój szkolny

CENNIK STROJÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

POMIARY STROJÓW SZKOLNYCH:

I pomiar: 14.07.2018r. (sobota) w ZSHG s. 2


9.00 - 10.00 - klasy 1 THa i 1 THb

10.00 -11.00 - klasy 1 TGa i 1 TGb

11.00 -12.00 - klasy 1 TOT i 1 BK

II pomiar: 10.08.2018r. (piątek) godz. 14.00 - 16.00 w ZSHG

(przy drugim pomiarze brak gwarancji odebrania strojów w sierpniu)

Ważne: Podczas pomiarów wymagana jest obecność Rodzica oraz wpłata zaliczki co najmniej 200 zł

Odbiór: 23.08.2018r. godz. 13.00 - 15.00 w ZSHG


CENNIK:

STRÓJ SZKOLNY:

1. Marynarka granatowa z emblematem szkoły 180,-

2. Spodnie Poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 80,-

3. Koszula galowa dziewczęca lub chłopięca kolor biały długi rękaw 50,-

4. Koszulka Polo z krótkim rękawem z tarczą kolor SKY lub NAVY 40,-

5 Bluza sportowa z kapturem i logo szkoły (bordowa lub granatowa) 80,-

6. Krawat dla chłopców lub fular dla dziewcząt 35,-

UNIFORM KUCHARSKI:

(Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Bluza kucharska biała z emblematem szkoły 82,-

2. Spodnie kucharskie białe 57,-

3. Fartuch biały z emblematem szkoły 82,-

4. Zapaska granatowa z emblematem szkoły 40,-

5. Czapka kucharska 22,-

STRÓJ KELNERSKI:

(Technikum Hotelarskie, Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Koszula galowa biała dziewczęca lub chłopięca z długim rękawem z logo szkoły 50,-

2. Spodnie poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 80,-

3.Kamizelka czarna 80,-

4. Muszka kelnerska czarna 30,-

5. Fuler –dziewczęta 35,-

Badania lekarskie

Badania lekarskie przydatności do zawodu uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 odbędą się

w następujących terminach:

- dnia 6 lipca w godzinach 14.00 - 19.15

- dnia 7 lipca w godzinach 8.00 - 14.00

- dnia 28 sierpnia w godzinach 15.00 - 19.00

Dodatkowe terminy:

- dnia 1 września od godziny 14.00

- dnia 7 września od godziny 14.15

Wskazane jest, aby uczniowie Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 do badania lekarskiego stawili się z wynikami 3-krotnego badania posiewu kału (wyniki z Sanepidu).

Badania lekarskie odbywać się będą w gabinecie lekarskim w budynku szkoły na II piętrze.

Kandydaci zgłaszają się na badania z rodzicem/opiekunem prawnym oraz z kartą zdrowia i skierowaniem ze szkoły! Przy badaniu lekarskim obecność rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

UWAGA!!!

Badania lekarskie są obowiązkowe oraz są warunkiem podjęcia nauki w ZSHG!

Podstawą zakwalifikowania kandydata jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy po badaniach wykonanych w ZSHG w podanych wyżej terminach. Na badania lekarskie kandydaci zgłaszają się w szkole z opiekunem/rodzicem z kartą zdrowia z gimnazjum (dotyczy kandydatów do TH, TG i BS I nr 5), z wynikami badań na nosicielstwo (dotyczy kandydatów do klas TG i BS I nr 5).

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

występujące na stanowiskach pracy, na które narażeni są uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodzie –technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych

Czynniki fizyczne:

 • Powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika -śliskie i mokre posadzki
 • Ostre narzędzia, ostrza
 • Wysoka temperatura – zagrożenie poparzeniem para, gorącymi cieczami, gorącą powierzchnia urządzeń grzejnych
 • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
 • Ruchome części maszyn i urządzeń
 • Zróżnicowane oświetlenie
 • Hałas
 • Mikroklimat- zróżnicowana wilgotność i temperatura.

Czynniki psychofizyczne:

 • Obciążenia fizyczne rąk i nóg
 • Praca w pozycji stojącej przewagą statycznej
 • Obciążenie emocjonalne
 • Niedociążenie percepcyjne
 • Niewłaściwe relacje osobowe
 • Praca w godzinach nocnych.

Czynniki biologiczne:

 • Mikroorganizmy i wytwarzane przez nie substancje, wśród których należy wymienić: pałeczki Salmonella i Shigella, niektóre szczepy pałeczki okrężnicy, laseczkę jadu kiełbasianego , gronkowiec złocisty
 • Makroorganizmy – owady i gryzonie

Skutki oddziaływania powyższych czynników :

- skaleczenia

- oparzenia

- stłuczenia

- płaskostopie

- żylaki podudzi

- gościec

- przepuklinę brzuszną

Przeciwwskazania do p/w zawodów:

· Skrzywienia kręgosłupa II stopnia

· Płaskostopie znacznego stopnia

· Alergia czynna i przewlekła np. przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa

· Nieprawidłowe rozróżnianie barw (bezwzględnie przeciwwskazany daltonizm)

· Padaczka

· Choroby psychiczne wymagające leczenia

· Stany chorobowe uniemożliwiające wykonanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywności ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Logowanie

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w ramach projektu

"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie".

Informacje ogólne

T-6 Sporządzanie potraw i napojów.

Podanie