Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

dla absolwentów szkoły podstawowej
do szkół w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

w roku szkolnym 2022/2023


PODSTAWAPRAWNA

 1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) - art. 154 ust. 1 pkt. 2; art.148.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Zarządzenie Nr 10/2022 POMORSKIEGOKURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 roku.

§ 1

Na rokszkolnym 2022/2023 prowadzona będzie rekrutacja do następujących szkół:

 1. Technikum Hotelarskie 5 - letnie

2 oddziały –technik hotelarstwa

1 oddział – technik organizacjiturystyki

 1. Technikum Gastronomiczne 5 - letnie

3 oddziały – technik żywienia iusług gastronomicznych

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 3 - letnia

1 oddział – kucharz


§ 2

ZASADYELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

1. Nabór doszkół ponadpodstawowych w ZSHG przeprowadzany jest w systemie rekrutacjielektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa na stronie:

www.naborpomorze.edu.com.pl/Kandydat

2. Kandydaci mogą rejestrować się wsystemie w:

 1. macierzystej szkole podstawowej,
 2. szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru,
 3. dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu.

3. Oprzyjęcie do klasy pierwszej Technikum Hotelarskiego, TechnikumGastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w ZSHG mogą ubiegać sięabsolwenci szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 18 roku życia.

§ 3

WYMAGANEDOKUMENTY

I Etap: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z poniższymi dokumentami (od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.)

 1. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz ze strony: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat
 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – Załącznik nr 1, do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.zshg.pl,
 3. Deklaracja udziału z zajęciach religii/etyki - Załącznik nr 2 (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy wyrażają wolę udziału w lekcjach religii/etyki),

c. Dwie podpisane fotografie.

II Etap: Dostarczeniedo szkoły świadectwaukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyoraz posiadanego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalistykonkursów /zawodów (od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022 r.).

Dokumenty należy składać w sekretariacieszkoły:

odponiedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30 (w koszulce).


§ 4

TERMINYREKRUTACJI

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

do 13 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

do 25 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.


od 22 lipca 2022 r.

do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 sierpnia 2022 r.

do 4 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

16 sierpnia 2022 r.Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

do 12 sierpnia 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 17 sierpnia 2022 r.

do 22 sierpnia 2022 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

23 sierpnia 2022 r.

§ 5

PRZEDMIOTYUWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI I ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY

1. Oprzyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje sumapunktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki pomnożone przez 0,35
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego pomnożony przez 0,3
 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów:

Szkoła

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Hotelarskie

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

technik organizacji turystyki

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

Technikum Gastronomiczne

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

kucharz

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

* Jeżeli w szkole podstawowej nauczany byłinny obowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacjizamiast języka angielskiego.

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim będące konkursem organizowanym przez kuratora oświaty

finalista konkursu przedmiotowego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

finalista dwóch lub więcej konkurów przedmiotowych

10 punktów

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

7 punktów

finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

Wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

 1. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

2. Sposóbprzeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3.Maksymalnie za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych można uzyskać 72punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkołypodstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji – 28 punktów.,w tym:

 1. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4. Wprzypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienionena świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktówmożliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów.

5. Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkołypodstawowej:

a.

Uwaga! Aby kandydat mógł otrzymaćpunkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkołypodstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia

b. uzyskanie wysokiego miejsca wzawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5a, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenieszkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

§ 6

OSOBYZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminuósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy osystemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienionena świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

a. z językapolskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

35 punktów

bardzo dobry

30 punktów

dobry

25 punktów

dostateczny

15 punktów

dopuszczający

10 punkty

b. z językaobcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

30 punktów

bardzo dobry

25 punktów

dobry

20 punktów

dostateczny

10 punktów

dopuszczający

5 punkty

2.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotuobjętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy osystemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, ocenywymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, zktórego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczyzwolnienie.

3.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminuósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty,przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z językaobcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośródprzedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z którychprzeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punktyodpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednegoprzedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt4 ustawy o systemie oświaty.

§ 7

W przypadkurównorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo wprzyjmowaniu do szkoły mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 2. kandydaci spełniający kryteria wynikające z art. 150 ust.2 ustawy Prawo oświatowe,
 3. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z matematyki na egzaminie ósmoklasisty,
 4. kandydaci , którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania.

§ 8

Laureaci ifinaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursówprzedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których programobejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniejjednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od przyjętychkryteriów.

§ 9

1.Kwalifikacjędo oddziałów przeprowadza się dzieląc kandydatów ze względu na
porównywalną ilość kandydatów w oddziałach z tą samą punktacją.

2. Podziałna grupy językowe w oddziałach przeprowadza się ze względu na stopieńznajomości języka angielskiego, którego dokonuje się na podstawie wyników testuósmoklasisty z języka angielskiego.

3. Nauka drugiegojęzyka obcego (francuski/niemiecki/włoski/hiszpański) rozpoczyna się od podstaw.

§ 10

OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE


Kandydaciprzyjęci do szkoły zobowiązani są w terminie do 23 września 2022 r. wykonać badanialekarskie u wskazanego przez szkołę lekarza Medycyny Pracy, celem uzyskaniazaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranymzawodzie. Niezłożenie w terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją zkontynuowania nauki w szkole.

§ 11

Kandydaciprzyjęci do Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zobowiązanisą do dnia 23września 2022 r. dostarczyćdo szkoły zaświadczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych - jest to warunek podjęcia nauki w szkole.

§ 12

PRZYJMOWANIECUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Kandydatów,którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskichczasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionegodyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicąi ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takieposiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły napodstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 13

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznychreguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia:

 1. 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655 oraz z 2019 r. poz. 685),
 2. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447),
 3. 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1369).

§ 14

PRZEDMIOTYNAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

1. Szkołaoferuje nauczanie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 1. Technikum Hotelarskie (zawód: technik hotelarstwa)

geografia

 1. Technikum Hotelarskie (zawód: technik organizacji turystyki)

geografia

 1. Technikum Gastronomiczne (zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych)

język angielski (drugi nauczanyjęzyk obcy: niemiecki/hiszpański/francuski) lub biologia (drugi nauczany język obcy:niemiecki/francuski).

§ 15

SZKOLNAKOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanierekrutacyjne w ZSHG w Gdyni przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przezdyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej KomisjiRekrutacyjnej.

2. SzkolnaKomisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), oile w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany orazzłożył wymagane dokumenty.

3. Wyniki postępowaniarekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiskakandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniualbo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, którauprawnia do przyjęcia.

§ 16

Liczbęoddziałów klas pierwszych i liczbę uczniów w oddziale ustala w porozumieniuz dyrektorem szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 17

Dyrektor ZSHG:

 1. decyduje o przyjęciu do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadpodstawowych,
 2. decyduje o przyjęciu w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

Gdynia, dnia 28.02.2022


Załącznik 1


Załącznik 2

.


Strój szkolny

Termin pomiaru strojów szkolnych w ZSHG:

22.07.2022 godz.14.00-16.00


Na pomiar należy przyjść z osobą dorosłą. Wymagana zaliczka: 300 zł.

Odbiór strojów (z pomiarów z I terminu) w ZSHG dnia

26.08.2022 godz. 13.00-15.00


Nr tel. do zakładu krawieckiego: 577 13 14 10


FORMULARZ ZAMÓWIENIA WRAZ Z CENNIKIEM


STRÓJ SZKOLNY:

1. Marynarka granatowa z emblematem szkoły

2. Spodnie Poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny

3. Koszula galowa dziewczęca lub chłopięca kolor biały długi rękaw

4. Koszulka Polo z krótkim rękawem z tarczą kolor SKY lub NAVY

5 Bluza sportowa z kapturem i logo szkoły (bordowa lub granatowa)

6. Krawat dla chłopców lub fular dla dziewcząt 42,-

UNIFORM KUCHARSKI:

(Technikum Hotelarskie - bez klasy TOT, Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Bluza kucharska biała z emblematem szkoły

2. Spodnie kucharskie białe

3. Fartuch biały z emblematem szkoły

4. Zapaska granatowa z emblematem szkoły

5. Czapka kucharska

STRÓJ KELNERSKI:

(Technikum Hotelarskie bez klasy TOT, Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Koszula galowa biała dziewczęca lub chłopięca z długim rękawem z logo szkoły

2. Spodnie poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny

3.Kamizelka czarna

4. Muszka kelnerska czarna

5. Fuler –dziewczęta


Badania lekarskie


ORGANIZACJA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH KANDYDATÓW NA UCZNIÓW ORAZ
UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO – GASTRONOMICZNYCH W GDYNI

UWAGA!!!

Badania lekarskie są obowiązkowe oraz są warunkiem podjęcia nauki w ZSHG!


Kandydaci doszkół ZSHG zgłaszają się do placówki (Śródmieście Niepubliczny Zakład OpiekiZdrowotnej Przychodnia ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni) w towarzystwieopiekuna prawnego ze skierowaniem, kartą zdrowia ucznia wraz z bilansem uczniakończącego szkołę podstawową (jeżeli bilans został wykonany na koniec nauki wszkole podstawowej) oraz poniższymi wynikami badań, w terminie ustalonym napodstawie telefonicznej rejestracji: 58 660 88 60 lub 58 660 88 61

1) technik żywienia i usług gastronomicznych

a) badaniena nosicielstwo –badanie wykonywane w SANEPID, (bezpłatne na podstawieskierowania ze Szkoły),

b) orzeczenie lekarskie do celówsanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyniku badania na nosicielstwo) -koszt samodzielny ucznia 50,00 zł,

c) morfologia, badanie ogólne moczu-koszt samodzielny ucznia 27,00 zł ( honorowane będą wyniki z ważnością do 3miesięcy),

d) orzeczenie lekarskie oprzydatności do zawodu - bezpłatnie w ramach umowy ze szkołą.

Łączniedopłata pacjenta w kasie NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE : 50,00 zł lub 77,00 zł w przypadku wykonania badaniamorfologii i ogólnego badania moczu

2) technik hotelarstwa

a) badanie na nosicielstwo –badaniewykonywane w SANEPID, (bezpłatne na podstawie skierowania ze Szkoły),

b) orzeczenie lekarskie do celówsanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyniku badania na nosicielstwo) -koszt samodzielny ucznia 50,00 zł,

c) morfologia, badanie ogólne moczu-koszt samodzielny ucznia 27,00 zł ( honorowane będą wyniki z ważnością do 3miesięcy),

d)orzeczenie lekarskie oprzydatności do zawodu - bezpłatnie w ramach umowy ze szkołą,

Łączniedopłata pacjenta w kasie NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE : 50,00 zł lub 77 ,00zł w przypadku wykonania badaniamorfologii i ogólnego badania moczu

3)technik organizacji turystyki

a) badanie na nosicielstwo –badaniewykonywane w SANEPID, (bezpłatne na podstawie skierowania ze Szkoły),

b) orzeczenie lekarskie do celówsanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyniku badania na nosicielstwo) -koszt samodzielny ucznia 50,00 zł,

c) morfologia, badanie ogólne moczu-koszt samodzielny ucznia 27,00 zł ( honorowane będą wyniki z ważnością do 3miesięcy),

d)orzeczenie lekarskie oprzydatności do zawodu - bezpłatnie w ramach umowy ze szkołą,

Łączniedopłata pacjenta w kasie NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE : 50,00 zł lub 77 ,00zł w przypadku wykonania badaniamorfologii i ogólnego badania moczu

4)kucharz(Szkoła Branżowa 1 Stopnia)

a) badanie na nosicielstwo –badaniewykonywane w SANEPID, (bezpłatne na podstawie skierowania ze Szkoły),

b) orzeczenie lekarskie do celówsanitarno-epidemiologicznych (na podstawie wyniku badania na nosicielstwo) -koszt samodzielny ucznia 50,00 zł,

c) morfologia, badanie ogólne moczu-koszt samodzielny ucznia 27,00 zł ( honorowane będą wyniki z ważnością do 3miesięcy),

d)orzeczenie lekarskie oprzydatności do zawodu - bezpłatnie w ramach umowy ze szkołą.

Łączniedopłata pacjenta w kasie NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE : 50,00 zł lub 77,00 zł w przypadku wykonania badaniamorfologii i ogólnego badania moczu


Czynniki szkodliwe i uciążliwe

występujące na stanowiskach pracy, na które narażeni są uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodzie –technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz.

Czynniki fizyczne:

 • Powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika -śliskie i mokre posadzki
 • Ostre narzędzia, ostrza
 • Wysoka temperatura – zagrożenie poparzeniem para, gorącymi cieczami, gorącą powierzchnia urządzeń grzejnych
 • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
 • Ruchome części maszyn i urządzeń
 • Zróżnicowane oświetlenie
 • Hałas
 • Mikroklimat- zróżnicowana wilgotność i temperatura.

Czynniki psychofizyczne:

 • Obciążenia fizyczne rąk i nóg
 • Praca w pozycji stojącej przewagą statycznej
 • Obciążenie emocjonalne
 • Niedociążenie percepcyjne
 • Niewłaściwe relacje osobowe
 • Praca w godzinach nocnych.

Czynniki biologiczne:

 • Mikroorganizmy i wytwarzane przez nie substancje, wśród których należy wymienić: pałeczki Salmonella i Shigella, niektóre szczepy pałeczki okrężnicy, laseczkę jadu kiełbasianego , gronkowiec złocisty
 • Makroorganizmy – owady i gryzonie

Skutki oddziaływania powyższych czynników :

- skaleczenia

- oparzenia

- stłuczenia

- płaskostopie

- żylaki podudzi

- gościec

- przepuklinę brzuszną

Logowanie

Informacje o szkole - wersja anglojęzyczna

Our school’s name is Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni -Secondary Hotel and Catering Vocational school in Gdynia.

Our students consist of graduates from primary and lower secondary schools and the age range is 15-20.

Students in our school are taught both core and vocational subjects.

We train them in the following areas:

· Specialist in tourist services

· Specialist in hotel management

· Specialist in nutrition and catering services (nutritionists, chefs, waiters)

Our pedagogical innovation provides training for :

· Flight attendants

· Tour guides with destinations for France ,Italy and Spain

· Nutrition (food science) branch

· Confectionery branch

We are proud of our foreign cooperation and exchange programmes with France and Italy. For the past 25 years we have succesfully carried out many student exchanges with France, the UK, Italy and organized various foreign trips to Berlin ,Malta, Sweden.

The languages taught at our school include: English (major), French, German and Spanish. In the upcoming school year , to meet students’ needs we are planning to introduce Italian to the curriculum.

The school is situated in the centre of Gdynia, close to the main railway station. Gdynia is a beautiful, vibrant city on the Baltic coast. Together with the neighbouring cities of Gdańsk and Sopot it forms an extensive urban agglomeration called the Tricity. Gdańsk is a historic place with outstanding monuments, Gdynia is a modern port town and Sopot
an elegant seaside resort. All these places are well worth a visit.

Pls find below the short movie about our region and school:

you are interested in cooperating with our school pls contact us at the following:

sekretariat@zshg.pl

aneta.choldrych@gmail.com

alagrzenkowicz@gmail.com m.buczma.pawelec@gmail.com