Rekrutacja

Regulamin

Regulamin rekrutacji
do szkół w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

w roku szkolnym 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa zdnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz.U. z2017 r. poz. 60).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14marca 2017 r. w sprawiesposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych wpostępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985, 2169oraz z 2017 r. , poz. 60).

3. Zarządzenia Nr24/2017 Pomorskiego KuratoraOświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku.

4.Zarządzenie Nr 26/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty zmieniającezarządzenie Nr 24/2017 z dnia 13.04.2017 roku.

5. Komunikatw sprawie punktów za szczególne osiągnięcia wymienionych na świadectwieukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

6.Zarządzenie Nr 34/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty zmieniającezarządzenie Nr 26/2017 z dnia 25.04.2017 roku.

§ 1

Na rokszkolnym 2017/2018 prowadzona będzie rekrutacja do następujących szkół:

 1. Technikum Hotelarskie

2 oddziały –technik hotelarstwa

1 oddział –technik obsługi turystycznej

 1. Technikum Gastronomiczne

3 oddziały – technik żywienia iusług gastronomicznych

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

1 oddział - kucharz

§ 2

ZASADYELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

1. Nabór doszkół ponadgimnazjalnych w ZSHG przeprowadzany jest w systemie rekrutacjielektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa na stronie:

www.naborpomorze.edu.com.pl/Kandydat

2. Kandydaci mogą rejestrować się wsystemie w:

 1. macierzystym gimnazjum,
 2. szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru,
 3. dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do internetu.

3. Oprzyjęcie do klasy pierwszej Technikum Hotelarskiego, TechnikumGastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w ZSHG mogą ubiegać sięabsolwenci gimnazjum, którzy nie przekroczyli 18 roku życia.

§ 3

WYMAGANEDOKUMENTY

I Etap: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z poniższymi dokumentami (od 8 maja do 20 czerwca 2017r. do godz. 15.00)

 1. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz ze strony: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat
 2. Oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do pobrania na stronie internetowej szkoły:

http://www.zshg.pl/szkola/rekrutacja

c. Kopia aktu urodzenia,

d. Dwie podpisane fotografie,

II Etap: Dostarczeniedo szkoły świadectwaukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnegooraz posiadanego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalistykonkursów /zawodów (od 23 czerwca odgodz. 11.00 do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00).

Dokumenty należy składać wsekretariacie szkoły:

odponiedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30 (w koszulce.)

§ 4

TERMINYREKRUTACJI

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 8 maja 2017r.
do 20 czerwca 2017r. do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r. od godz. 11.00 do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dostarczonych dokumentów

od 27 czerwca 2017 r.
do 29 czerwca 2017r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

7 lipca 2017r.
do godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych (tym, którzy złożyli oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego)


do 11 lipca 2017 r.
do godz. 15:00

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

(dotyczy kandydatów zakwalifikowanych, którzy złożyli tylko kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego)

Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017 r.

do 13 lipca 2017 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

14 lipca 2016 r.

do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

niezwłocznie, nie później niż do 14 lipca (piątek) do godz. 15.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły z oryginałami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wraz z zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 11 lipca 2017 r.

od godz. 09.00

do 18 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonej dokumentacji w postępowaniu uzupełniającym

do 17 sierpnia 2017 r.

od godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

18 sierpnia 2017 r.
do godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

18 sierpnia 2017r.

od 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

28 sierpnia 2017 r.

do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

niezwłocznie, nie później niż do 28 sierpnia (poniedziałek) do godz.15.00

§ 5

PRZEDMIOTYUWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI I ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY

1. Oprzyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje sumapunktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożone przez 0,2
 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów

Szkoła

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Hotelarskie

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

technik obsługi turystycznej

język polski

matematyka

język angielski*

geografia

Technikum Gastronomiczne

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język angielski*

biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

kucharz

język polski

matematyka

język angielski*

informatyka

* Jeżeli w gimnazjum nauczany był inny obowiązkowyjęzyk obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacji zamiast językaangielskiego.

 1. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

2. Sposóbprzeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

3.Maksymalnie za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych możnauzyskać 72 punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione wświadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji – 28punktów., w tym:

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4. W przypadku,gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych douzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi -18 punktów.

5. Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończeniagimnazjum:

a. zawody i konkursy organizowaneprzez kuratora oświaty:

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - ponadwojewódzkiego

5 punktów

finalista dwóch lub więcej konkurów przedmiotowych wojewódzkich

10 punktów

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

7 punktów

finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

3 punkty

Zawody i turnieje artystyczne o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu/ przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

Finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

b. uzyskanie wysokiego miejsca wzawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5a, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenieszkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2punkty

powiatowym

1 punkt

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne

10 punktów

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

§ 6

OSOBYZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się napunkty oceny z : języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy ospołeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcegonowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum następująco:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z : języka polskiego, i matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2,
 2. liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z: biologii, chemii, fizyki i geografii dzieli się przez 4,
 3. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

2. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresuodpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminugimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy,przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jestprzeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danaczęść egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. Wprzypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnegoz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zzust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnegowymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie ocenywyrażonej w stopniu:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

§ 7

W przypadkurównorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo wprzyjmowaniu do szkoły mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 3. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego,
 4. kandydaci , którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania.

§ 8

Laureaci ifinaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursówprzedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których programobejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednegoprzedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od przyjętychkryteriów.

§ 9

1.Kwalifikacjędo oddziałów przeprowadza się dzieląc kandydatów ze względu na
porównywalną ilość kandydatów w oddziałach z tą samą punktacją oraz wybórprzedmiotu w rozszerzeniu.

2. Podziałna grupy językowe w oddziałach przeprowadza się ze względu na stopieńznajomości języka angielskiego, którego dokonuje się na podstawie testudiagnostycznego, przeprowadzanego w dniu 1 września 2017 r.

3. Nauka drugiegojęzyka obcego ( francuski/niemiecki) rozpoczyna się od podstaw.

§ 10

OBOWIĄZKOWEBADANIA LEKARSKIE


Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są w terminie do 1 września 2017 r.wykonać badania lekarskie u wskazanego przez szkołę lekarza Medycyny Pracy,celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształceniasię w wybranym zawodzie. Brak zaświadczenia uniemożliwia podjęcie nauki wwybranej szkole.

§ 11

Kandydaciprzyjęci do Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zobowiązanisą do dnia 1 września 2017 r. dostarczyć do szkoły zaświadczenie docelów sanitarno-epidemiologicznych - jestto warunek podjęcia nauki w szkole.

§ 12

PRZYJMOWANIECUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Kandydatów,którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskichczasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionegodyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicąi ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takieposiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły napodstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 13

Przyjmowaniecudzoziemców do szkół publicznych reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia:

 1. 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. poz. 1202)
 2. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. poz. 447).

§ 14

PRZEDMIOTYNAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

1. Szkołaoferuje nauczanie dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 1. Technikum Hotelarskie ( zawód: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej)

językangielski, geografia / matematyka

 1. Technikum Gastronomiczne ( zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych)

językangielski, chemia/biologia

2. Nauczanie języka angielskiego i matematyki na poziomie rozszerzonymrozpoczyna się od klasy pierwszej, natomiast drugiego przedmiotu na poziomierozszerzonym od klasy drugiej.

§ 15

SZKOLNAKOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanierekrutacyjne w ZSHG w Gdyni przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przezdyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej KomisjiRekrutacyjnej.

2. SzkolnaKomisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), oile w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany orazzłożył wymagane dokumenty.

3. Wyniki postępowaniarekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych ikandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatówuszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu alboniezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawniado przyjęcia.

§ 16

Liczbęoddziałów klas pierwszych i liczbę uczniów w oddziale ustala w porozumieniu zdyrektorem szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 17

Dyrektor ZSHG:

 1. decyduje o przyjęciu do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadgimnazjalnych,
 2. decyduje o przyjęciu w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

Gdynia, dnia 19.04.2017 r.


Strój szkolny

CENNIK STROJÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

POMIARY STROJÓW SZKOLNYCH:

I pomiar: 15.07.2017r. (sobota) w ZSHG


9.00- 9.45 -klasa 1 THa

9.45-10.30 - klasa 1 THb

10.30-11.15- klasa 1 TOT

11.15-12.00 - klasa 1 TGa

12.00- 12.45 - klasa 1 TGb

12.45- 13.30- klasa 1 TGc

13.30- 14.00 - klasa1 BS I nr 5

II pomiar: 09.08.2017r. (środa) godz. 14.00 - 16.00 w ZSHG

(przy drugim pomiarze brak gwarancji odebrania strojów w sierpniu)

Ważne: Podczas pomiarów wymagana jest obecność Rodzica oraz wpłata zaliczki co najmniej 200 zł

Odbiór: 23.08.2017r. godz. 12.00 - 15.00 w ZSHG


CENNIK:

STRÓJ SZKOLNY:

1. Marynarka granatowa z emblematem szkoły 180,-

2. Spodnie Poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 80,-

3. Koszula galowa dziewczęca lub chłopięca kolor biały długi rękaw 50,-

4. Koszulka Polo z krótkim rękawem z tarczą kolor SKY lub NAVY 40,-

5. Krawat dla chłopców lub fular dla dziewcząt 35,-

UNIFORM KUCHARSKI:

(Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Bluza kucharska biała z emblematem szkoły 82,-

2. Spodnie kucharskie białe 57,-

3. Fartuch biały z emblematem szkoły 82,-

4. Zapaska granatowa z emblematem szkoły 40,-

5. Czapka kucharska 22,-

STRÓJ KELNERSKI:

(Technikum Hotelarskie, Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5)

1. Koszula galowa biała dziewczęca lub chłopięca z długim rękawem z logo szkoły 50,-

2. Spodnie poly/visco Teflon lub spódniczka kolor czarny 80,-

3.Kamizelka czarna 80,-

4. Muszka kelnerska czarna 30,-

5. Fuler –dziewczęta 35,-

Badania lekarskie

Badania lekarskie przydatności do zawodu uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 odbędą się

w następujących terminach:

- dnia 15.07 (sobota) w godz. 08.00 – 15.00

- dnia 17.07 (poniedziałek)w godz. 08.00 – 16.00

- dnia 18.07 ( wtorek) w godz. 16.00 – 20.00

Wskazane jest, aby uczniowie Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 do badania lekarskiego stawili się z wynikami 3-krotnego badania posiewu kału (wyniki z Sanepidu).

Badania lekarskie odbywać się będą w gabinecie lekarskim w budynku szkoły na II piętrze.

Przy badaniu lekarskim obecność rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

Kandydaci zgłaszają się na badania z rodzicem/opiekunem prawnym oraz z kartą zdrowia i skierowaniem ze szkoły!

UWAGA!!!

Badania lekarskie są obowiązkowe oraz są warunkiem podjęcia nauki w ZSHG!

Podstawą zakwalifikowania kandydata jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy po badaniach wykonanych w ZSHG w podanych wyżej terminach. Na badania lekarskie kandydaci zgłaszają się w szkole z opiekunem/rodzicem z kartą zdrowia z gimnazjum (dotyczy kandydatów do TH, TG i BS I nr 5), z wynikami badań na nosicielstwo (dotyczy kandydatów do klas TG i BS I nr 5).

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

występujące na stanowiskach pracy, na które narażeni są uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodzie –technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych

Czynniki fizyczne:

 • Powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika -śliskie i mokre posadzki
 • Ostre narzędzia, ostrza
 • Wysoka temperatura – zagrożenie poparzeniem para, gorącymi cieczami, gorącą powierzchnia urządzeń grzejnych
 • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
 • Ruchome części maszyn i urządzeń
 • Zróżnicowane oświetlenie
 • Hałas
 • Mikroklimat- zróżnicowana wilgotność i temperatura.

Czynniki psychofizyczne:

 • Obciążenia fizyczne rąk i nóg
 • Praca w pozycji stojącej przewagą statycznej
 • Obciążenie emocjonalne
 • Niedociążenie percepcyjne
 • Niewłaściwe relacje osobowe
 • Praca w godzinach nocnych.

Czynniki biologiczne:

 • Mikroorganizmy i wytwarzane przez nie substancje, wśród których należy wymienić: pałeczki Salmonella i Shigella, niektóre szczepy pałeczki okrężnicy, laseczkę jadu kiełbasianego , gronkowiec złocisty
 • Makroorganizmy – owady i gryzonie

Skutki oddziaływania powyższych czynników :

- skaleczenia

- oparzenia

- stłuczenia

- płaskostopie

- żylaki podudzi

- gościec

- przepuklinę brzuszną

Przeciwwskazania do p/w zawodów:

· Skrzywienia kręgosłupa II stopnia

· Płaskostopie znacznego stopnia

· Alergia czynna i przewlekła np. przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa

· Nieprawidłowe rozróżnianie barw (bezwzględnie przeciwwskazany daltonizm)

· Padaczka

· Choroby psychiczne wymagające leczenia

· Stany chorobowe uniemożliwiające wykonanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywności ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Logowanie

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w ramach projektu

"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie".

Informacje ogólne

T-6 Sporządzanie potraw i napojów.

Podanie